Bratislava Mesto - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Bratislava sa rozkladá na úpätí výbežkov Malých Karpát a na okraji Podunajskej nížiny, pri styku pohoria s významnou európskou riekou Dunaj.

Prvé stopy po trvalom osídlení sa viažu k mladšej dobe kamennej. V 2.st. pr. n.l. na území mesta založili Kelti významné mocenské centrum s obrannou funkciou (oppidum). Bratislava a jej okolie sa v rímskom období ocitli priamo na hraniciach Rímskej ríše. V systéme vojenských pevností na strednom Dunaji vznikla Gerulata, územie dnešných Rusoviec. V 5. a 6. stor. n. l. sa na území dnešného mesta natrvalo usídlili Slovania. Mohutné slovanské hradiská v Bratislave a na neďalekom Devíne sa stali v 9. storočí centrami Veľkomoravskej ríše. K tomuto obdobiu sa viaže aj prvá písomná zmienka o Bratislave v opise rozhodujúcej bitky Bavorov s Maďarmi, ku ktorej prišlo v lete roku 907 pod Bratislavským hradom. V 10 st. sa bratislavské hradiskozmenilo na kráľovský hrad a pohraničnú pevnosť novovzniknutého Uhorského kráľovstva. Z podhradia sa stala významná kupecká a remeselnícka obec, ktorá sa rozrastala na mesto. Prerod trhovej osady na mesto bol zavŕšený na mesto roku 1291, keď Ondrej III. udelil Bratislave mestské výsady. Obyvateľstvo sa živilo remeselníctvom a obchodom. Územie mesta sa postupne rozširovalo, pred mestskými bránami začali vznikať predmestia. Bratislava sa v tomto období stala jedným z najvýznamnejších miest Uhorska. Na základe dekrétu Žigmunda Luxemburského zr . 1405 sa Bratislava zaradila medzi najvýznamnejšie slobodné kráľovské mestá. Roku 1430 získalo mesto právo zriadiť mincovňu. Roku 1465 založil kráľ Matej Korvín prvú univerzitu na Slovensku – Academia Istropolitana. Nové obdobie pre mesto sa začalo po roku 1526, po bitke pri Moháči, keď Turci obsadili veľkú časť Uhorska. Vtedy sa Bratislava stala politickým ekonomickým a kultúrnym centrom Uhorska a roku 1536 na 300 rokov hlavným, korunovačným a snemovým mestom Uhorska.

Najznámejšou tu korunovanou uhorskou kráľovnou bola Mária Terézia (1740-1780), za vlády ktorej zažilo mesto najväčší rozkvet. V meste bolo postavených mnoho barokových a rokokových palácov, pretože sa sem sťahovala šľachta. Rozprúdil sa spoločenský, kultúrny a hudobný život, mesto sa stalo sídlom uhorského snemu, centrálnych úradov a ostrihomského arcibiskupa. Za vlády Jozefa II. význam mesta poklesol tým, že dal centrálne úrady premiestiť do Budína. 19. stor. bolo pre Bratislavu storočím hospodárskeho rozvoja, výstavby tovární a veľkých podnikov. Rozvoj bol podporený zavedením modernej dopravy. Rýchlu dopravu umožňovali na Dunaji parné lode a od roku 1848 začali premávať aj parné vlaky.Koncom 19. a začiatkom 20. st. bola Bratislava druhým najpriemyselnejším mestom Uhorska. K rozvoju priemyslu v meste významne prispela aj výstavba prvého stáleho mosta v r. 1891, ktorý slúžil súčasne železnici i cestnej doprave. Prvá polovica 20. st. sa aj v Bratislave niesla v znamení I. a II. svetovej vojny. Po vzniku ČSR (1918) sa Bratislava stala hlavným mestom Slovenska (1919). Roku 1919 začala svoju činnosť Univerzita Komenského a o rok neskôr Slovenské národné divadlo.

Po skončení II. sv. vojny sa pre Bratislavu začala nová etapa jej politického, hospodárskeho a kultúrno-spoločenského života. Začalo sa s novou bytovou výstavbou, modernizovala a rozrastala sa priemyselná výroba, rozvíjala sa kultúra aj školstvo. Priemysel sa rozvíjal v odvetviach, ktoré vznikli už v 19. a začiatkom 20. st.

Ďalším významným politickým aktom, ktorý sa odohral v Bratislave, bolo podpísanie Zákona o československej federácii 30. novembra 1968. Bratislava týmto zákonom získala štatút hlavného mesta SSR.

Ďalší vývoj mesta sa niesol v znamení kvantitatívneho rozvoja priemyselnej výroby, decimácie historického jadra, výstavby nevhodných dopravných stavieb a nových sídlisk s nedokončenou infraštruktúrou. Napriek tomu je dnes Bratislava významným dopravným uzlom cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy. Je významným priemyselným centrom Slovenska. Najvýznamnejším odvetvím je chemický priemysel, ďalej gumárenský priemysel, strojársky, potravinársky a polygrafický.

Od 1. januára 1993 je Bratislava hlavným mestom samostatnej Slovenskej republiky.

Kultúrno-historické pamätihodnosti: prevziať z 1. vydania Atlasu Bratislavy.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.
Téma: Kúpele
Východiská: Piešťany
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Trnava