Trnava - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Trnava leží na Podunajskej nížine, v strede Trnavskej pahorkatiny. Archeológovia v katastrálnom území mesta Trnavy našli kosti mamutov, ale najstaršie výtvory ľudskej ruky pochádzajú z mladšej doby kamennej. Bohatšie nálezy sú zo staršej doby bronzovej. Roku 1925 sa na území Trnavy našlo 30 veľkých strieborných keltských mincí typu Biatec.Aj rímske obdobie zastupujú mince z obdobia vlády viacerých cisárov. V hradištnej dobe možno nájsť na Trnavskej tabuli pomerne husté osídlenie pri riekach a cestách; po rozpade Veľkomoravskej ríše sa toto osídlenie ešte rozširovalo a zahusťovalo.

Do písomných dokumentov vstúpila Trnava v rokoch 1205-1211, keď ostrihomský arcibiskup daroval príjmy kostola sv. Mikuláša v Trnave ostrihomskej kapitule. Trnavu – ako prvé mesto na Slovensku – povýšil kráľ Belo IV. roku 1238 na slobodné kráľovské mesto. Originál výsad si uchováva Trnava dodnes – ako národnú kultúrnu pamiatku – a podľa neho Trnava a Trnavčania podliehajú výlučne jurisdikcii kráľa, Trnavčania sú oslobodení od mýta v celom Uhorsku, môžu si voliť farára, majú povinnosť vydržiavať kráľa a jeho sprievod, keď príde do Trnavy a pod. Už pri vzniku mesta nachádzame tu kontemplatívny kláštor klarisiek (ešte za života sv. Kláry), kláštor františkánov a v neskoršom univerzitnom areáli aj dominikánov.

Po tomto privilégiu nasledovali ďalšie. Trnava bohatla, zvlášť keď dostala právo vydržiavať osem veľkých výročných jarmokov.

Husitské armády sa dostali k Trnave po prvý raz roku 1428, roku 1430 sa stretli pod Trnavou s vojskami cisára Žigmunda a roku 1432 sa zmocnil mesta husitský hajtman Blažek z Borotína a držal ho vmoci ešte rok po porážke husitov pri Lipanoch. Roku 1466 zničili mesto bratríci a 1469 zas požiar. V období vlády Mateja Korvína sa mesto slovakizovalo, sám kráľ korešpondoval s magistrátom po česky. Kapitán Pavol Holý z Hradnej postavil v Trnave roku 1498 kostol sv. Michala, ktorý sa nadlho stal duchovným centrom slovenskej národnosti.

V tomto období bola Trnava už významným remeselníckym centrom s cechovými organizáciami debnárov, garbiarov, kamenárov, kováčov, kožušníkov, mäsiarov, nožiarov, pekárov, sedlárov, stolárov, súkenníkov, ševcov, tesárov, tokárov. Po bitke pri Moháči roku 1526 zaplavili Turci uhorskú nížinu a po páde Ostrihomu roku 1543 arcbiskup s kapitulou sa presťahoval do Trnavy – a do roku 1820 sa Trnava stala cirkevným, kultúrnym a sčasti aj politickým centrom Uhorska, ktoré nebolo obsadené Turkami.

Protihabsburské povstania v 17. storočí neobišli Trnavu. Mesto najviac trpelo v povstaní Gabriela Betlena a Imricha Tokoliho. V tomto storočí, kardinál Peter Pázmaň otvoril roku 1635 v Trnave univerzitu, najprv len s fakultou filozofickou a teologickou, roku 1667 pribudla fakulta právnická a 1769 aj lekárska. Univerzita mala vlastnú tlačiareň, za dobu svojej existencie vydala vyše 5 000 titulov.

Výstavbou univerzitného chrámu sv. Jána Krstiteľa roku 1629 a univerzitného areálu začal veľký stavebný ruch. Roku 1777 na príkaz cisárovnej presťahovali Trnavskú univerzitu do Budína. V priebehu 18. storočia sa Trnava rapídne slovakizovala a keď navštívil Trnavu Jozef II., prihovoril sa vítajúcemu ľudu po slovensky.

V roku 1831 si postavila Trnava z príspevkov mešťanov divadlo. V roku 1833 skupina nadšencov založila v Trnave Cirkevný hudobný spevokol.

1. júla 1846 otvorili prvú železničnú trať na území Slovenska: Bratislava – Trnava. Bola to ešte konská železnica, na parný pohon ju prebudovali roku 1872, roku 1876 ju predĺžili do Nového Mesta nad Váhom i do Seredi a roku 1897 cez Kúty do Břeclavy. Bol to impulz pre prudký ekonomický rozvoj Trnavy, začínajúci výstavbou veľkého cukrovaru v roku 1868.
2.
V období Bachovho absolutizmu bola Trnava v rokoch 1850-1860 sídlom novozriadenej Hornonitrianskej župy. V roku 1870 založili v Trnave katolícki Slováci Spolok sv. Vojtecha, ktorý prevzal na seba národné a kultúrne úlohy v najťažšej dobe národa, keď sa zakázala akákoľvek činnosť Matice slovenskej.

Po rozpade habsburskej monarchie a vyhlásení vzniku Československa, obsadili Trnavu maďarské vojská. 24. novembra 1918 obsadilo Trnavu československé vojsko za prudkých bojov, pri ktorých padlo niekoľko vojakov.

Po vyhlásení povstania koncom leta 1944 trnavská posádka prešla celá na povstalecké územie. 1. apríla 1945 sa prehnal Trnavou front, okrem niekoľkých bômb a delostreleckých granátov, ktoré dopadli na Trnavu, mesto nebolo veľmi poškodené.

Roku 1992 obnovila svoju činnosť stará Trnavská univerzita s fakultou humanistiky a pedagogickou, neskôr pribudli fakulty zdravotná, teologická i právnická. Pri poslednej reforme štátnej správy roku 1966 Trnava sa stala sídlom kraja, krajských inštitúcií.

V súčasnosti je Trnava priemyselným mestom, i keď leží v centre oblasti s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou. Je tu zastúpený priemysel strojársky (výroba ľahkých úžitkových vozidiel), potravinársky (mliekárne, pivovar a sladovne, výroba cukroviniek), nábytkársky, stavebný a elektrotechnický.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Trnava
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senec, Trnava
Východiská: Trnava
Je to jediná jaskyňa na Slovensku puklinového pôvodu, ktorú vymodelovali zrážkové vody. Charakteristické sú steny pokryté žltohnedým sintrom, záclonovité závesy so zúbkovanými okrajmi, nástenné vodopády a pagodovité stalgmity. Prevádzkový okruh meria 550m.
Téma: Jaskyňa

Na okolí doporučujeme navštíviť

Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.
Téma: Kúpele
Východiská: Piešťany
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Skalica