• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Piešťany

Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.


Obsah

Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Indikované choroby
Metódy liečby

Stručné predstavenie

Piešťany sú najvýznamnejšie slovenské kúpele indikované na liečbu pacientov s chorobami pohybových ústrojov. Kvalitou prírodných liečivých zdrojov, rozsahom a úrovňou zdravotníckych služieb a celkovým poňatím komplexnej liečebnej starostlivosti sa zaraďujú medzi popredné protireumatické kúpele Európy. Kúpeľná liečba v Piešťanoch sa v intenciách modernej lekárskej vedy a praxe opiera o využitie prírodných liečivých zdrojov v premyslenom zladení s komplexom ostatných liečebných zákrokov, najmä použitím cielenej funkčnej rehabilitácie, pohybovej liečby, manipulačnej liečby, doplňujúcej fyzikálnej a medikamentóznej terapie ako aj liečebnej výživy.

Viac info: Kúpele Piešťany.

Liečivé kúpele Piešťany sa v súčasnosti pokladajú za všestranne vybavené balneoterapeutické stredisko, kde sa liečivé vlastnosti termálnych minerálnych prameňov a sírneho bahna umocňujú aplikáciou najnovších poznatkov vedeckého bádania. Dôsledne sa tu uplatňuje zásada individuálnej, ale komplexnej kúpeľnej liečby, pričom zdravotné a liečebné hľadisko má prvoradé a rozhodujúce postavenie.

Kúpele Piešťany sú dnes slovenským centrom liečby reumatikov, ktoré čoraz viac vyhľadávajú pacienti z celého sveta.

Prírodné liečivé zdroje

Stará tradícii piešťanskej kúpeľnej liečby a jej úspechy sa zakladajú predovšetkým na liečebnom využití prírodných liečivých zdrojov. Ich liečebný vplyv na chorý organizmus potvrdzujú nielen stáročné skúsenosti lekárov a priaznivé výsledky liečby reumatikov, ale aj náročné vedecké výskumy, zamerané na objektivizáciu liečebného efektu kúpeľnej liečby.

K prírodným liečivým faktorom Piešťan patrí termálna minerálna voda a sírne bahno. Piešťanské minerálne pramene sú sírano-hydrauličitové, vápenato-horčíkové, sírne, hypotonické termy s teplotou vody 67-69° C s obsahom okolo 1500 mg minerálnych látok v litri vody a s obsahom voľných plynov, najmä sírovodíka. Chemicky účinnými a z hľadiska liečivosti významnými fenoménmi termálnej vody sú najmä sírovodík, sadra a rádiová emanácia.

Pre vznik piešťanských termálnych prameňov a chemickú skladbu ich minerálnych vôd má rozhodujúci význam geologická skladba juhozápadných svahov považského Inovca, ktoré tvorí infiltračná oblasť týchto žriediel. Zrážková voda, ktorá vsakuje dobre priepustnými vápencovo-dolomitickými súvrstvami tohto pohoria až do hĺbok okolo 2000 m, sa v týchto horninách mineralizuje a prehrieva teplom hĺbkových polôh. Po tektonických poruchách, ktoré kedysi vznikli v miestach dnešných výverov, vystupuje horúca mineralizovaná voda cez aluviálne naplaveniny Váhu na povrch. Väčšina prameňov, ktoré vyvierajú na Kúpeľnom ostrove, je odborne zachytená v hĺbkach 50-60 m. Tým sa vylúčila možnosť, aby sa povrchové vody miešali s termálnou minerálnou vodou, ktorej sa zabezpečila konštantná teplota a chemické zloženie. Úhradná kapacita výverov zachytených termálnych žriediel na Kúpeľnom ostrove je viac než 3 milióny litrov vody za deň.

Neoddeliteľnou súčasťou piešťanskej kúpeľnej liečby je aplikácia piešťanského bahna, ktoré patrí medzi najznámejšie peloidy na svete. V podstate je to jemný sediment rieky Váhu, ktorý sa usadzoval v miestach výverov termálnej vody. Tu prebiehal chemickými a biologickými procesmi. Dlhodobým sústavným pôsobením termálnej vody a špecifických termofilných baktérií sa tieto sedimenty s jemnou štruktúrou a vysokým obsahom organických látok premenili na liečivé bahno pozoruhodných liečivých vlastností. Z hľadiska liečebného využitia piešťanského bahna treba vyzdvihnúť najmä jeho plasticitu, tepelnú údržnosť, tepelnú vodivosť a redukčnú schopnosť. Pre svoje liečivé účinky sa piešťanské bahno stalo nepostrádateľným prostriedkom pri liečbe pacientov s reumatickými ochoreniami, a to tak pri klasickej piešťanskej kúre, ako aj pri ústavnej a domácej liečbe.


Indikované choroby

Fyzikálne a chemické vlastnosti termálnych vôd a sírneho bahna sa v Piešťanoch od začiatku vzniku kúpeľov využívajú predovšetkým na liečbu pacientov s reumatickými ochoreniami. Dlhoveké skúsenosti lekárov a výsledky liečby mnohých generácií reumatikov len potvrdili správnosť tohto indikačného zamerania. Preto sa aj dnes Piešťany špecializujú na komplexnú kúpeľnú liečbu pacientov s chorobami pohybových ústrojov.

Zo skupiny reumatických chorôb sa tu s úspechom lieči najmä postupujúci zápal kĺbov (progresívna artritída) a pridružené stavy, postupné tuhnutie chrbtice – Bechterova choroba (ankylopoetická spondylartritída), následné stavy po infekčných artritídach, degeneratívne ochorenie bedrových kĺbov (koxartrózy) vo všetkých štádiách, nezápalové ochorenie kĺbov (artrózy) a chrbtice (spondylózy a spondylartrózy), dnavé artrózy, mimokĺbové formy reumatizmu – bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva (infekčného, toxického a traumatického pôvodu), statické poruchy s príznakmi preťaženia.

Z chorôb pohybových ústrojov sú ďalej indikované stavy po úrazoch pohybového aparátu, najmä po zlomeninách a ortopedických operáciách.

K hlavným indikáciám kúpeľnej liečby v Piešťanoch patria aj niektoré organické nervové choroby, najmä bolestivé afekcie periférnych nervov – ťažké formy plexitíd, polyneurtíd a radikulitíd – po odznení akútneho štádia, ďalej koreňové syndrómy – ischias – podmienené chorobami chrbtice (spondylózou, spondylartrózou, platničkovým syndrómom a vývojovými chybami).

Popri hlavnom indikačnom zameraní na liečbu chorôb pohybových ústrojov a už spomínaných nervových chorôb liečia sa v špecializovanom kúpeľnom dome “Pro Patria” pacientov so stavmi po zápalových chorobách centrálneho nervstva po odznení akútneho stavu, po úplnom alebo čiastočnom ochrnutí jednej polovice tela – hemiplégie a hemiparézy – cievneho pôvodu, taktiež po odznení akútneho stavu, ďalej pacienti so stavmi poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva a s poruchami pohyblivosti zapríčinenými degeneratívnymi a vývojovými zmenami.

V Piešťanoch je aj špecializovaný detský kúpeľný liečebný ústav pre pacientov od 3 do 15 rokov. Liečia sa tu deti s progresívnou polyartritídou, stavmi po ortopedických operáciách, po úrazoch, detí s vrodenými vývojovými chybami, najmä s vrodeným vykĺbením bedrových kĺbov a inými systémovými chorobami pohybových ústrojov.

Na kúpeľnú liečbu do Piešťan nemôžu byť prijatí pacienti s reumatickou horúčkou, akútnymi dnavými záchvatmi a chorobami v štádiu akútneho vzplanutia. Tieto choroby a stavy sú pre kúpeľnú liečbu kontraindikované.


Metódy liečby

Piešťanská balneoterapeutická kúra je špecifický liečebný komplex založený predovšetkým na sumačnom účinku série jednotlivých kúpeľných procedúr. V Piešťanoch má však kúpeľná liečba moderné poňatie. Nejde tu iba o “kúpanie” v teplej minerálnej vode alebo o absolvovanie určitého počtu kúpeľných procedúr. Prírodné liečivé prostriedky sa tu aplikujú individuálne a využívajú komplexne v účelnom zladení všetkými potrebnými liečebnými zákrokmi.

Podmienkou pre správne racionálne a efektívne využitie účinku kúpeľnej liečby v Piešťanoch je určenie správnej a podrobnej diagnózy chorobného stavu pacienta. Preto presný a do podrobností rozpracovaný diagnostický rozbor je prvým predpokladom pre správnu ordináciu individuálnej liečby. Na podklade podrobného diagnostického súhrnu s prihliadnutím na štádium choroby, na individuálne zvláštnosti i na prípadné komplikácie zostavuje ošetrujúci lekár podrobný plán liečby prírodnými liečivými prostriedkami, rehabilitačnou a pohybovou liečbou, medikamentmi a liečebnou výživou. Pri pravidelných lekárskych kontrolách počas liečebného pobytu lekár v prípade potreby upraví liečebný plán podľa reakcie pacienta a podľa dynamiky chorobných prejavov.

Základom kúpeľnej liečby v Piešťanoch je komplexný účinok mechanických, fyzikálnych a chemických faktorov termálnej vody a sírneho bahna. Liečivé účinky termálnej vody sa využívajú jej aplikáciou v bazénových a voňavých kúpeľoch. Bazénové kúpele sú dvojakého druhu: tzv. Bahniská a zrkadliská. Bahniská majú prírodné dno s vrstvou bahna, cez ktoré prenikajú vývary termálnej vody. Horúca voda v týchto bazénoch sa ochladzuje na teplotu 40-41 ºC. Do zrkadlísk s umelým dnom a do vaňových kúpeľov sa privádza termálna voda potrubím už ochladená na 38-40 ºC. Intenzitu kúpeľných procedúr riadi ošetrujúci lekár so zreteľom na prispôsobovanie sa organizmu pacienta mohutným fyzikálnym a chemickým podnetom, akými pôsobí piešťanská termálna voda.

Kde sa ubytovať: Wellness hotely.

Piešťanské liečivé sírne bahno sa aplikuje vo forme celkových alebo čiastkových zábalov. V redšej konzistencii sa podáva v drevených nádobách na čiastkové bahnové kúpele rúk a nôh. Jemná štruktúra piešťanského bahna a vysoký obsah organických látok spôsobujú, že sa teplo z bahnového zálu alebo obkladu len veľmi pomaly odovzdáva telu chorého, a preto možno bez nebezpečenstva a nepríjemných pocitov pre pacienta podávať obklady až 50 ºC teplé. Obsah síry a iných liečivých látok znásobuje priaznivý účinok intenzívnej liečby teplom.

Dôležitou zložkou kúpeľnej liečby v Piešťanoch je cielená funkčná rehabilitačná pohybová terapia. Metódy skupinového a individuálneho liečebného telocviku, polohovaní, manipulačnej liečby a liečby prácou sú tu dôkladne prepracované. Rehabilitačné oddelenie s odborne školenými pracovník i vedie odborný lekár.

Okrem základných kúpeľných procedúr a aktívnej pohybovej liečby dopĺňa klasickú piešťanskú kúru fyzikálna terapia. Predpisuje ju ošetrujúci lekár so zreteľom na charakter, štádium pokročilosti choroby a celkový zdravotný stav pacienta. Z fyzikálnej liečby sa v Piešťanoch aplikujú vodoliečebné procedúry (uhličité a perličkové kúpele, podvodná masáž, kontrastné kúpele, kombinované liečebné postupy dráždivé i upokojujúce), svetoliečebné procedúry (solux, umelé horské slnko), elektroliečebné procedúry (galvanizácia,  ionoforéza a elektroforéza, diatermia, ultrazvuk, diadynamik, rtg. terapia a ďalšie). Reflexné a väzivové masáže podľa ordinácie lekára sú obligátnou súčasťou kúpeľnej liečby.

Liečivý účinok kúpeľných procedúr a pomocných liečebných prostriedkov dopĺňa medikamentózna liečba, ktorá sa ordinuje podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy a farmakológie. Dôležité miesto v liečebnom pláne má liečebná výživa, usmerňovaná lekárom a školenými diétnymi sestrami.

Významným činiteľom modernej, racionálnej kúpeľnej liečby je aj celkový ochranný liečebný režim a vplyv vonkajšieho prostredia a klímy. Príjemné prostredie Piešťan s upravenými parkami, bohatou z zeleňou, upokojujúcou hladinou Váhu a celkovým vzhľadom má v priebehu liečby priaznivý, utišujúci vplyv na organizmus pacienta.

O liečbu a zdravie pacientov sa v Piešťanoch starajú odborní lekári a vyškolení a erudovaní zdravotnícki pracovníci. Lekári v Piešťanoch majú k dispozícii všetky možnosti klinických, laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Môžu teda spresniť a doplniť diagnózu nielen základného ochorenia, ale i pridružených chorobných stavov, a zabezpečiť všetku potrebnú liečbu priamo pri kúpeľnom pobyte.

Vysokú medicínsku úroveň liečby reumatikov v Piešťanoch významne podporuje okolnosť, že práve tu má svoje sídlo Výskumný ústav reumatických chorôb, dnes už dobre známy v domácich i zahraničných odborných kruhoch svojou významnou bádateľskou prácou.
Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009

Súvisiace linky
Sárvár v súčasnosti predstavuje moderné kúpele, ktoré poskytujú služby na úrovni a je ideálne nielen pre liečenie, ale aj pre rodinnú dovolenku.
Karlovy Vary sú najväčšie, najstaršie a zároveň aj najnavštevovanejšie kúpele v krajine. Karlovy Vary však nie sú len významnými kúpeľmi, ale ide aj o metropolu celých západných Čiech.