• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  7.84 € (236.19 Sk)
 • Prenájom áut

Zemplínske múzeum - Michalovce

Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo r. 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, od r. 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Sídli v barokovo-klasicistickom kaštieli šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. stor. prebudovaním staršieho hradu a po poslednej prestavbe v 30. rokoch 19. stor. dostal podobu dvojposchodovej blokovej stavby s nárožnými vežami a bočnými prízemnými krídlami. Kaštieľ a k nemu patriace hospodárske objekty, spolu s rekonštruovanými základmi významnej sakrálnej stavby - rotundy, ktoré sa nachádzajú v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.

Zemplínske múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu i celkový kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu. Zbierkový fond obsahuje viac ako 70 000 predmetov a tvoria ho prírodovedné, archeologické, historické, numizmatické, umelecko- historické a etnografické zbierky.

Vysunutá expozícia Zemplínskeho múzea: Literárna expozícia Pavla Horova Bánovce nad Ondavou.

Otváracie hodiny:
IV. - X. utorok - piatok 9.00 - 16.00
sobota - nedeľa 9.00 - 12.00
XI. - III. utorok - piatok 9.00 - 16.00
sobota - nedeľa len pre vopred hlásené návštevy.

Prírodovedná expozícia
dokumentuje ekologické skupiny vtákov a cicavcov Zemplína. Zástupcovia jednotlivých skupín sú v expozícii usporiadaní podľa charakteristických biotopov, ktoré obývajú /rybníky a vodné nádrže, močiare, lúky, rieky a potoky, kameňolomy, ľudské sídla, les/. Medzi najpozoruhodnejšie preparáty patria bahniaky, žeriav popolavý, kaňa sivá a karpatský jeleň. V expozícii je vystavených 247 druhov vtákov a 46 druhov cicavcov.

Archeologická expozícia
prezentuje v chronologickom slede praveký a včasnostredoveký vývoj zemplínskeho regiónu. K najvýznamnejším exponátom patria antropomorfné i zoomorfné neolitické plastiky, súbor zlatých záveskov (najstarší doklad spracovania zlata na území Slovenska) a medené nástroje z obdobia eneolitu, zbrane, šperky a keramika z doby laténskej. Osobitne cenný a unikátny exponát predstavuje amfora z doby bronzovej s najstarším vyobrazením dvojkolesového voza v strednej Európe. V expozícii sú vystavené najhodnotnejšie predmety z archeologického zbierkového fondu, ktorý obsahuje vyše 40 000 ks.

Umeleckohistorická expozícia
je umiestnená v pôvodne neskororene- sančnej budove tzv. Starom kaštieli. V expozícii sú inštalované diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od románskeho obdo- bia po súčasnosť (o.i. gotická Pieta, renesančné a barokové plas- tiky svätcov, zbierka ikon i liturgických predmetov, olejomaľby maliara francúzskeho pôvodu T. J. Moussona, žijúceho v Michalov- ciach v rokoch 1911-1944).

Etnografická expozícia, reinštalovaná v 80. rokoch, dokumentuje zaniknuté i zanikajúce ľudové remeslá a pracovné činnosti dedinského obyvateľstva. Tvoria ju samostatné celky - kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva a výroba tkanín. Zaujímavá je zbierka hrnčiarskych výrobkov dokumentujúca vývoj v neďalekých Pozdišovciach.

Historická expozícia predstavuje časť (dobové dokumenty, histori- cký nábytok, hodiny, zbrane, mince a pod.) budúcej rozsiahlej ex- pozície, ktorá bude dokumentovať dejinný vývoj regiónu Zemplína.

Zemplínske múzeum v Michalovciach poskytuje návštevníkom odborný lektorský výklad, organizuje odborné semináre, prednášky a spolo- čenské stretnutia, predáva publikácie a propagačné materiály.

Adresa/Kontakt
Zemplínske múzeum
071 01 Michalovce, Kostolné nám. 1
tel. 056/6441 093 fax: 056/6431 086


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002