• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Záhorské múzeum - Skalica

Záhorské múzeum je regionálne múzeum so zbernou oblasťou v okrese Senica a so širším zameraním na oblasť Záhoria. Vzniklo r. 1905 na podnet dr. Pavla Blaha v rámci tzv. Katolíckeho kruhu alebo Spolkového domu. Základom múzejného fondu sa stali súkromné, prevažne etnografické zbierky zakladateľa. R. 1952 sa stalo Okresným vlastivedným múzeom, od územnej reorganizácie r. 1960 do r. 1965 pôsobilo ako Mestské múzeum v Skalici s expozíciou prírody, archeológie, etnografie, starších a novších dejín. Okresná pôsobnosť sa mu vrátila r. 1965 a získalo súčasný názov.

Pôvodnú budovu múzea, v ktorej sa do r. 1989 nachádzali okrem expozície i pracoviská múzea, projektoval národný umelec architekt D. Jurkovič. Pozoruhodná je architektonickým riešením aj umeleckou výzdobou. Priečelie zdobí mozaika vyhotovená podľa kresieb českého maliara M. Aleša, v tzv. divadelnej dvorane sú na stenách i na opone maľby s ľudovými motívmi od A. Frolku a J. Úprku. Budova je kultúrnou pamiatkou. Pracoviská múzea sú v súčasnosti vo vedľajšom Mittákovskom dome.

Zbierky Záhorského múzea sa orientujú na archeológiu, históriu, literárnu históriu, etnografiu a muzikológiu regiónu. Zbierkový fond predstavuje vyše 42 000 predmetov. Zo vzácnejších kolekcií treba spomenúť zbierku keramiky dr. Pavla Blaha, Lichardov fond, zbierku archeologických nálezov Vladimíra Jamárika a i.

Vysunuté expozície Záhorského múzea: Rotunda svätého Juraja Skalica, Múzeum keramiky Holíč, Rodný dom Jána Hollého Borský Mikuláš, Pamätná izba J. M. Hurbana Hlboké.

Na požiadanie lektorské služby návštevníkom, predaj propagačného materiálu a publikácií múzea.

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 9.00 - 16.00
sobota - nedeľa 9.00 .- 13.00

Stála expozícia
múzea má tri časti - národopisnú a historickú časť a Galériu Júliusa Koreszku. Ústrednou časťou národopisnej expozície je Blahova izba, prezentujúca zbierku dr. Pavla Blahu. Predmety sú inštalované v pôvodnom interiéri navrhnutom architektom D. Jurkovičom. Blahova zbierka pozostáva z holíčskej fajansy a kameniny z 18.-19. stor., hrnčiny západoslovenskej proveniencie z 18.-19. stor., podmalieb na skle a maľovaných piestov. V ďaľšej časti expozície sú prezentované výrobky a doklady výšivkárskeho družstva zo Skalice a ľudový odev zo Záhoria. Pozornosť je venovaná aj dokladom o spôsobe obživy ľudu na Záhorí.

Archeologickú časť
expozície tvoria doklady a artefakty o pravekom osídlení Záhoria - od najstaších čias až po veľkomoravské obdobie.

Historická časť expozície prezentuje dejiny mestskej samosprávy a hospodársky život stredovekého slobodného kráľovského mesta Skalice.

Galéria Júliusa Koreszku
bola otvorená r. 1991, rozšírená r. 1995. Približuje tvorbu významného krajinára zakladateľskej generácie slovenského výtvarného umenia 20. stor. Júliusa Koreszku /1895-1958/. Lyrická tvorba umelca, v ktorej doznievajú vplyvy secesie, zobrazuje tichú poéziu nížiny a historické zákutia Skalice. Tvorba je prezentovaná najmä dielami umelca zo zbierok Záhorskej galérie v Senici. Výber z tvorby umelca je doplnený dobovými fotografiami zo života umelca a jeho autentickými maliarskymi potrebami.

Rotunda svätého Juraja
- expozíciu v tejto národnej kultúrnej pamiatke sprístupnilo Záhorské múzeum r. 1992. Približuje historicko-architektonický vývoj rotundy a výsledky výskumov pamiatkárov. Rotunda vznikla pravdepodobne v 10. alebo 11. stor. ako zemepanský kostolík. Začiatkom 14. stor. bola začlenená do vznikajúceho fortifikačného systému mesta. Bola rozdelená na dve podlažia, pričom horné slúžilo ako strážna veža, spodné si zachovalo sakrálny účel, o čom svedčia i dochované zvyšky nástenných malieb s motívmi z legendy o svätom Jurajovi. Posledné väčšie úpravy v barokovom slohu pochádzajú z polovice 17. stor.

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 9.00 - 16.00
sobota 9.00 - 13.00
nedeľa 13,00 - 17,00

Adresa/Kontakt
Záhorské múzeum
909 01 Skalica, Nám. Slobody 11
tel. 034 /6644 230, 6644 253 fax: 034 /6644 230
e-mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002