• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Vlastivedné múzeum - Hlohovec

Vlastivedné múzeum v Hlohovci vzniklo r.1959. Nachádza sa v budove františkánskeho kláštora. Niektoré expozície sú aj v Robotníckom dome. Kláštor dal roku 1492 postaviť Vavrinec Ujlaky, ide o dvojpodlažnú budovu s rajským dvorom. Kláštor je kultúrnou pamiatkou. Robotnícky dom je na Rázusovej ulici č.6 a uskutočňujú sa v ňom výstavy galerijného charakteru.

Vlastivedné múzeum v Hlohovci dokumentuje spoločenský a prírodný vývoj v regióne Považia medzi severnou časťou Malých Karpát a južnou časťou Považského Inovca. Jeho špecializáciou je entomológia. Má zo všetkých západoslovenských múzeí najväčšiu zbierku hmyzu najmä chrobákov a motýľov. Prírodné vedy zastupujú aj zbierky z botaniky, mineralógie, geológie a zoológie. Spoločenské vedy sú zastúpené zbierkami z archeológie, histórie, národopisu a numizmatiky.

Expozícia archeológie bola otvorená roku 1980. Je výsledkom archeologických výskumov v Hlohovci a na okolí. Člení sa na celky podľa jednotlivých archeologických období. Najvzácnejším exponátom je drobná plastika Jupitera Dolichena z rímskeho obdobia, gravírovaná a plátovaná meďou a striebrom.

Expozícia historického nábytku v refektári kláštora tvorí súčasť spoločenskovednej expozície od roku 1982. Refektár má historicky a umelecky cennú renesančno-barokovú štukovú výzdobu stropu. V rámci expozície štýlového nábytku sa predstavujú základné typy nábytkového zariadenia z 18 -19. stor. K najcennejším exponátom patrí intarzovaná skriňa z 2. polovice 18. stor.

Expozícia keramiky sa člení na dve časti. Prvá zachytáva vývoj keramiky od neolitu až po 20. stor., druhá vývoj ľudovej keramiky - majoliky a hrnčiny. Expozícia vznikla roku 1983.

Expozícia Ženský ľudový odev z roku 1983 prezentuje základné ženské odevné súčiastky a odevné komplety.

Expozícia historického portrétu a grafiky vznikla roku 1983. V naznačenom meštianskom interiéri z 18. a 19. stor. je inštalovaná zbierka obrazov z hlohovského zámku. Najcennejšie sú portréty príslušníkov rodiny Erdödyovcov.

Expozícia Prírodné pomery Hlohovca a okolia vznikla roku 1971, prezentuje prírodné bohatstvo okolia Hlohovca, charakteristických zástupcov vtákov a cicavcov usporiadaných podľa prostredia, v ktorom žijú. Časť exponátov je inštalovaná v diorámach.

Múzeum poskytuje lektorské služby, odborné výklady k výstavám, premietanie videofilmov a predaj pohľadníc, drobnej grafiky, katalógov a bulletinov.

Otváracie hodiny:
utorok - piatok 8,00 - 16,00
nedeľa 13,00 - 18,00
v Robotníckom dome sobota 13,00 - 18,00/

Adresa/Kontakt
Múzeum Hlohovec
920 01 Hlohovec, Františkánske nám. 1
tel.: 033/7300 337, 7424 146, fax: 033/7421 336
vmh@zupa-tt.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 29.07.2002