• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Stredoslovenské múzeum – Banská Bystrica

Mestské múzeum, predchodcu dnešného Stredoslovenského múzea (SSM), založilo roku 1889 mesto. Vystavovali sa trojrozmerné predmety vyčlenené z archívu. Rozvoj múzea zabezpečovali členovia Banskobystrickej historickej a archeologickej spoločnosti. Zbierky z archeologie, histórie, národopisu, cirkevnej a umeleckej histórie rozširovali darmi od občanov a nákupmi. Ich úsilie vyvrcholilo roku 1909, keď v Matejovom dome, zrekonštruovanom gotickom objekte v hradnom areáli, sprístupnili múzejnú expozíciu, ktorá pretrvala do roku 1958.

Stredoslovenské múzeum sa vo svojej zbierkotvornej činnosti zameriava najmä na strednú a južnú časť stredoslovenského regiónu. Cieľavedomým výskumom a zberom sa od 50. rokov obohatili zbierkové fondy z archeológie o predmety zo slovanského osídlenia Zvolenskej kotliny, z histórie, národopisu a numizmatiky o hromadné nálezy mincí z Banskej Bystrice, Hrkoviec, Môlče a ďaľších lokalít, ale aj prírodovedné zbierky. V zbierkových fondoch SSM sú cenné najmä kolekcie cechov a remesiel z Banskej Bystrice a okolia, militárií, medených a cínových výrobkov a habánskej keramiky. Medzi unikátne predmety patrí bronzové aquamanille z Veľkej Čalomije (13. stor.) románska kamenná krstiteľnica z Babinej (13. stor.), hlava sv. Jána Krstiteľa z Tajova, truhlica banskobystrického zlatnického cechu (1684) a rokoková modrotlačová obliečka z Kremnice (1783). Múzeum v súčasnosti spravuje 38 427 zbierok, čo je 127 816 predmetov, z toho prírodovedných 10 459 evidenčných jednotiek (90 787 predmetov) a spoločenskovedných 27 968 jednotiek (37 029 predmetov). Vo dvoch expozíciách je vystavených 4 404 kusov zbierkových predmetov.

Spoločenskovedná expozícia
je od roku 1958 umiestnená v Thurzovom dome na Nám. SNP 4, v centre mestskej pamiatkovej rezervácie. Rodina Thurzovcov spojila koncom 15. stor. do jedného celku pôvodne dva gotické domy. Vonkajší renesančný výzor so sgrafitovou fasádou je výsledkom prestavby z konca 16. stor. Po rozsiahlej rekonštrukcii je budova v správe múzea od roku 1954. Prostredníctvom najcenejších zložiek zbierkového fondu sprístupňuje táto expozícia históriu strednej a južnej časti stredoslovenského regiónu od predhistorických čias až do súčasnosti. Pozornosť priťahuje najmä poklad bronzových predmetov z Vyškoviec a nálezy zo slovanského obdobia, medenorudné baníctvo na okolí Banskej Bystrice, výtvarný prejav stredoslovenskej neskorej gotiky a renesancie, remeselnícke a manufaktúrne výrobky a rázovitý národopisný materiál. Záver expozície tvorí meštiansky nábytok z prelomu 19. a 20. stor.

Vo vstupnej hale sa príležitostne premietajú videoprogramy a na prvom poschodí sa uskutočňujú komorné koncerty. Skupinám návštevníkov sa poskytuje odborný výklad, organizujú sa vyučovacie hodiny. Predaj propagačného materiálu.

Otváracie hodiny:
VII.- VII. pondelok - piatok 8,00 - ll,00 l2,00 - l7,00
nedeľa 9,00 - l7,00
lX.- Vl. pondelok - piatok 8,00 - ll,00 l2,00 - l6,00
nedeľa 9,00 - l6,00
Expozícia Príroda stredného Slovenska
je inštalovaná v Tihányiovskom kaštieli v Radvani, v miestnej časti na juhozápade Banskej Bystrice. Objekt na krížovom pôdoryse bol postavený pravdepodobne okolo roku 1600, secesný vzhľad nadobudol po prestavbe roku 1896. Expozíciu sprístupnili roku 1989, pri príležitosti 100. výročia vzniku SSM ako prvú svojho druhu na území mesta. Prezentuje geologickú stavbu, pôdne pomery, flóru a faunu územia od Oravy až po Juhoslovenskú kotlinu. Moderná expozícia s využitím prvkov audiovizuálnej techniky akcentuje ochranu prírody a životného prostredia.

Návštevníkom je k dispozícií audiovizuálna sála na premietanie videoprogramov s prírodovednou tematikou, možnosť odborného výkladu a vyučovacích hodín v expozícii. Predaj propagačného materiálu. tel: 088/25l 93

Otváracie hodiny:
15.Vl. - 15.lX. pondelok - piatok, nedeľa 8, 00-12,00 13,00-17.00
16.IX. - 14.VI. nedeľa 9,00-l2,00 l3,00-16,00Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 25.07.2002