• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  9.64 € (290.41 Sk)
 • Prenájom áut

Slovenské technické múzeum - Košice

Slovenské technické múzeum v Košiciach (STM) je jediné svojho druhu na Slovensku. Pôsobí ako odborno-metodické a koordinačné stredisko múzejnej práce v oblasti dejín techniky a exaktných vied. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohaté zbierkové fondy, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky. Dočasný štatút Technickího múzea bol vydaný roku 1947, r.1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum.

Budova, v ktorej sídli Slovenské technické múzeum, je architektonickou dominantou severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta Košíc. Stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13. stor., v 18. stor. prestavaných v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka. Od roku 1654 bol dom tradičným sídlom najvyšších uhorských vojenských hodnostárov, pri ich pobyte v Košiciach.

Zbierkové predmety, ktoré múzeum zhromaždilo, predstavujú nenahraditeľné hodnoty.V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, umelecké kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika. Vedecké odbory reprezentujú zbierkové fondy historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie. Roku 1975 bolo sprístupnené planetárium, v tom období jediné na

Slovensku. V súčasnosti múzeum eviduje 13 885 prír. čís. zbierok, v jedenástich expozíciách je vystavených 1 980 exponátov. STM spravuje aj nehnuteľné technické pamiatky napr. Solivar pri Prešove, vysokú pec Karol pri Vlachove, hámor v Medzeve a kováčskú vyhňu v Moldave nad Bodvou.

R.1922 vzniklo samostatné detašované pracovisko STM v Bratislave, zamerané na múzejnú dokumentáciu dejín vedy, výroby a techniky na území mesta Bratislavy.

V múzeu je zriadená filmotéka múzea, ktorá obsahuje vyše 300 filmov. Filmy sa premietajú na doplnenie prehliadky, prevažne pre školské skupiny. Kapacita premietacej sály je 50 miest.

STM prezentuje výsledky svojej práce aj v bohatej publikačnej činnosti svojich odborných pracovníkov, najmä vo vlastných účelových publikáciách múzea.

Vysunuté expozície: Kaštieľ v Budimíre, Solivar pri Prešove, Múzeum J. M. Petzvala, Spišská Belá.

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 8,00 - 17,00
nedeľa 12,00 - 17,00

V budove Slovenského technického múzea sú umiestnené expozície:

Banícká expozícia
v podzemí múzea prezentujú skutočné banské prostredie s banským strojným vybavením. Interiéry poskytujú prehľad o rudnom baníctve na východnom Slovensku. Inštalovanými funkčnými banskými strojmi je

možné predvádzať základné banské operácie. Originálnu banskú atmosféru dopĺňajú vzorky úžitkových nerastov z ložísk Spišsko- gemerského rudohoria.

Hutnícka expozícia
objasňuje vývin hutníctva vo svetovom meradle s dôrazom na bohaté tradície hutníctva na Slovensku. Z exponátov zaujme model slovenskej pece zo 14. stor., typickej pre slovenské železiarske oblasti. Nachádza sa tu aj jeden z najvzácnejších exponátov múzea, renesančné bronzové dvere z roku 1580. Zbierky umelecky kovaného železa v podbrání múzea zahŕňajú vyše 100 exponátov z rôznych štýlových období, kované predmety úžitkového, okrasného i umeleckého charakteru. Na hutnícku expozíciu nadväzuje Expozícia Východoslovenských železiarní, a.s. Košice.

Expozícia strojárstva
je predovšetkým zameraná na výsledky vedeckého výskumu strojárskeho priemyslu na Slovensku. V expozícii je vystavených šesť desiatok exponátov. Dominantou je simulované robotizované pracovisko s funkčným robotom APR 20, znázorňujúcim proces zvárania.

Energetické oddelenie nesie meno Aurela Stodolu (1859-1942), vedca svetového významu. Zbierky sú zamerané na prezentáciu parných strojov a parných turbín, vodných motorov a vodných turbín, spaľovacích motorov, vrátane unikátnych modelov týchto zariadení. Dynamické exponáty sú predvádzané návštevníkom pomocou stlačeného vzduchu.

Expozícia oznamovacej elektrotechniky
dokumentuje vývoj telegrafnej techniky. Vystavená je kolekcia 60 historických telefónov, zo zvukových exponátov zaujmú

Edisonove fonografy, mechanické gramofóny a moderná akustická technika a videotechnika.

Expozícia chémie
bola sprístupnená roku 1971 ako jediná múzejná expozícia na Slovensku zameraná na dejiny chémie a chemického priemyslu. V expozícii prevládajú súbory pomôcok, prístrojov a zariadení, ktoré podávajú prierez vývojom laboratórnych operácií a chemických analytických metód. Záver expozície je venovaný polarografickej metóde Jaroslava Heyrovského.

Zbierka písacích strojov STM patrí k najucelenejším zbierkovým fondom. V expozícii sú prezentované naše nacenejšie exponáty písacích strojov. Sú tu najstaršie priemyselne vyrábané písacie stroje z druhej polovice 19. stor. až po súčasnosť v počte viac ako 150 exemplárov. Exponáty sú radené chronologicky, od najstaršieho a najvzácnejšieho exponátu STM zn. Remington model 1 a ďaľších unikátnych exponátov, medzi ktoré treba zaradíť aj prvé priemyselne vyrábané písacie stroje v Česko-Slovensku od roku 1932.

Expozícia fyziky
zoznamuje s vyše 500-ročnou cestou fyziky na Slovensku. Vzácne exponáty, doplnené bohatou obrazovou a textovou dokumentáciou, ukázajú, v akej miere sa etapy svetovej fyziky uplatňovali v školách na Slovensku. Tieto skutočnosti bohato a rozmanito ilustrujú dobové učebnice z knižných fondov múzea. Unikátom je prvá slovenská učebnica fyziky I. B. Zocha zo slovenského patronátneho gymnázia v Revúcej, kde sa autor usiloval o zavednie slovenského vedeckého názvoslovia. Z kolekcie prístrojov upútajú sady dobových mier, váh a závaží, vzácne súpravy trecích elektrík z elektrostatiky, prístroje z optiky. Na prehliadku expozície nadväzuje hracia miestnosť pre "zabudnuté pokusy z optiky".

Expozícia ozdobných, úžitkových a umeleckých výrobkov z kovov
prezentuje úroveň technického myslenia, zručnosť a výtvarné cítenie majstrov a výrobcov kovospracujúcich remesiel na Slovensku. Všestranné uplatnenie kovov v dennom živote ľudí dokumentujú zbierkové súbory ozdobných a úžitkových predmetov napr. plastiky, reliéfy, liatinové kachle, osvetľovacie telesá, osobné úžitkové predmety, šijacie stroje a umelecky kované predmety.

Planetárium v astronomickom komplexe

STM umožňuje znázorňovať pohyby nebeských telies, neobyčajné astronomické úkazy a pod. Kapacita planetária je 42 miest. Laboratórium fyziky sa zameriava na jednotlivé oblasti fyziky. Uskutočňujú sa cykly pokusov z histórie fyziky s využitím prístrojovej techniky zo zbierkových fondov. Kapacita laboratória je 40 miest.

Slovenské technické múzeum
043 82 Košice, Hlavná 88
tel. 055 /622 3665, 62240 35,6223691 fax: 055 /62259 65
e-mail: labanic@stm-ke.sk, stmke@stm-ke.skAutor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 29.07.2002