• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  14.02 € (422.37 Sk)
 • Prenájom áut

Slovenské poľnohospodárske múzeum - Nitra

Základy Slovenského poľnohospodárskeho múzea položila Zemedelská rada Slovenska konštituovaním prípravného výboru múzea r. 1922. Od r. 1924 sa múzeum budovalo ako pobočka Českolovenského zemědělského múzea. V tom istom roku sa začalo aj s výstavbou účelovej budovy múzea /v súčasnosti budova Slovenského národného múzea v Bratislave/. R. 1940 sa integrovalo s Vlastivedným múzeom a Lesníckym múzeom v Bratislave. Po reorganizačných zmenách boli r.1954 poľnohospodárske zbierky demontované a poľnohospodárske múzejníctvo na Slovensku fakticky prestalo do r. 1960 existovať. Obnovilo sa až založením dnešného Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre r. 1960.

Znovuobnoveniu múzea predchádzal vznik poľnohospodásrkeho oddelenia v bývalom Krajskom nitrianskom múzeu v Bojniciach so sídlom v Nitre. Od r. 1960 pôobilo samostatne ako vedecké centrum dokumentovania dejín slovenského poľnohospodárstva. Od r. 1978 je súčasťou Výstavníctva Agrokomplex. Slovenské poľnohospodárske múzeum sa stalo vedeckovýskumným a dokumentačným centrom vývoja poľnohospodárstva a nadväzujúceho spracovateľstva na Slovensku. Poslaním múzea je dokumetovať a zhromažďovať doklady na zaobstaravanie obživy od čias zberačstva, cez obdobie cieľavedomej produkcie potravín až po súčasnosť. Okrem technických a technologických postupov výroby potravinových produktov venuje múzeum pozornosť aj vývojovým trendom spracovania biologických produktov na potraviny, technické suroviny a výrobky,sleduje vývoj poľnohospodárskej osvety, školstva, vedy a výskumu, práce a duchovného života roľníctva na Slovensku. Zbierkový fond múzea v súčasnosti predstavuje 26 178 exponátov - poľnohospodárskeho náradia, strojov, zoologických, botanických a múzejných predmetov. Knižnica má vyše 38 000 knižných a časopiseckých jednotiek so vzťahom k poľnohospodárstvu.

V súčasnosti sú prístupné expozície: Tradičné poľnohospodárstvo, Vývoj pečenia chleba, Páleničné zariadenia, Poľnohospodárske motívy v starom umení, Obecná škola, Stála archeologická expozícia dejín poľnohospodárstva, Vývoj sejby obilia, Vývoj zberu obilia, Vývoj mlatby obilia, Hnacie motory v poľnohospodárstve, Poľnohospodárske letectvo.

Výstavná činnosť múzea je mnohorozmerná. Popri výstavách doma sa prezentuje aj na výstavách v zahraničí. Múzeum aktívne spolupracuje so sesterskými múzeami a v medzinárodnej asociácii poľnohospodárskych múzeí AIMA.

Aktívne služby poskytuje múzeum školám, poľnohospodárskym a spracovateľským podnikom, vydáva zborník Agrikultúra (od r. 1962).

Otváracie hodiny:
utorok  - nedeľa 9.00 - 17.00

Poľnohospodársky skanzen.
Prípravné práce, prieskum, výber objektov boli zahájené r. 1980. Jeho výstavba sa začala r. 1983. Z celkového počtu 114 objektov bolo do r. 1995 postavených 35 (včelíny, senníky, pálenica, pekáreň, olejárne, čistička osív, mliečnica, voštinársky záboj, valcha, škola, konopná stupa, úzkokoľajná poľná železnica, mlyny a vinohradnícke búdy). Objekty a technológie v objektoch sú funkčné. Je možné na nich demonštrovať spôsob a účel použita. K pozoruhodným objektom patrí mlyn z 3O. rokov 20. stor., ktorého technické zariadenie vyrobila firma Poledňák Košíce. K najstarším exponátom možno zaradiť vretenovitý drevený lis na lisovanie olejnatých semien z okolia Nitry z konca 18. stor. Je tu aj čistička obilia, drvič konopného vlákna - stupa, štvorkladivová valcha na ubýjanie súkna z 19. stor. Zaujímavým objektom je pálenica, ktorá spracovávala neštandardné ovocie alebo jeho prebytky. Technologicky vzácnym objektom je mliečnica z r. 1939 z obce Čifáre na Nitriansku. Pekáreň z Veľkého Bielu, vybudovaná v rokoch 1931-1938, predstavuje jeden zo spracovateľských potravinárskych objektov. Jej denná produkcia bola 3-4q chleba a pečiva. Vinohradnícky dom z Hontianskych Nemiec je vybavený náradím na zber, mletie a lisovanie hrozna, sudmi na kvasenie muštu a skladovanie vína. Využívanie lúk a pasienkov v horských a podhorských oblastiach dokumentujú senníky, zimné maštale a salaše. Zaujímavým objektom je dedinská škola, zariadená pôvodným interiérom z rokov 1920-1930 a z r. 1950. Škola bola postavená r. 1861 v okrese Lučenec. Byt učiteľa sa využíva na príležitostné výstavy. Integrálnou súčasťou expozície je úzkokoľajná poľná železnica, z r. 1895 používaná na vnútornú prepravu na veľkostatku v Železovciach. Spájala všetky majere a riaditeľstvo podniku s cukrovarom v Pohronskom Ruskove, veľkou stanicou a mlynom v celkovej dĺžke 64 km. V múzeu je zrekonštruovaných 1,8 km trate a železnica slúží na prepravu návštevníkov.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002