• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) vzniklo ako spolkové múzeum pod názvom Múzeum slovenského krasu roku 1930.

Múzeum od svojho založenia zhromažďovalo nielen prírodovedné, predovšetkým speleologické zbierky, ale aj zbierky etnografické, historické, archeologické ai. V prvom období pôsobenia sa orientovalo na kras Slovenska a región horného Liptova. Od r.1949 sa zameriava výlučne na kras a jaskyniarstvo na Slovensku. V r.1970-81 tvorilo SMOPaJ jednu zo zložiek organizácie slovenského jaskyniarstva. Od r.1981 sa jeho pôsobnosť rozšírila aj na ochranu prírody na Slovensku (ako Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody, v roku 1987-1990 ako Múzeum vývoja ochrany prírody), v r.1987 -1990 sa dokonca zmenilo na Múzeum vývoja ochrany prírody.

Charakter zbierok vychádza z dlhoročnej orientácie. Speleologické zbierky reprezentuje o.i. unikátna kolekcia sintrov (2 125 ks). Skladá sa z ukážok ich rôznych tvarov vyskytujúcich sa v jasky- niach. Pre jaskyniarstvo je pozoruhodná zbierka jaskynných máp a plánov z 19. a 20. storočia. Spolu s prístrojmi a pomôckami dokumentuje vývoj merania a jaskynnej kartografie. K zaujímavým patria aj fondy orientované na jaskyne. Dokumentujú ich sprístupňovanie, techniku prieskumu a inú činnosť realizovanú v jaskynnom prostredí. V ochrane prírody dominujú zbierky chránených druhov flóry a fauny. Rozsiahla je aj zbierka minerálov pozostávajúca z 2 779 kusov, ktorá sa od roku 1986 orientuje najmä na problematikuchránených minerálov.

Vedeckovýskumná činnosť múzea súvisí najmä s genézou jaskýň, ich poznávaním, históriou vývoja jaskyniarstva a ochrany prírody, problematikou chránených častí prírody a chránených druhov. Jej výsledky, podobne ako zbierkové fondy, využívajú sa pri stálych expozíciách a príležitostných výstavách.

Hlavná budova múzea sa nachádza na Školskej ulici č.4. Ide o bý- valý jezuitský kláštor z polovice 18. stor., ktorý múzeum získalo

roku 1949.

SMOPaJ vedie ústrednú evidenciu a dokumentáciu jaskýň a chránených častí prírody na Slovensku. Jej fondy sú prístupné bádateľom a iným záujemcom. Špecializovaná knižnica obsahuje litaratúru domácej a zahraničnej proveniencie krasového a speleologického zamerania, literatúru s tematikou ochrany prírody,

ekológie a pod.

Múzeum pravidelne uskutočňuje súťažnú prehliadku jaskyniarskej fotografie s medzinárodnou účasťou známou pod názvom Speleofotografia. Dvakrát do roka poriada Ekologické dni a svoju tradíciu majú i pravidelne konané speleologické a ekologické večery. Výsledky svojej práce prezentuje aj v rozsiahlej publikačnej činnosti pracovníkov a vo vlastných publikáciách (ročenka Slovenský kras, zborník Ochrana prírody). Informačný bulletin Sinter informuje o práci múzea a zaujímavostiach o jaskyniarstve u nás a v zahraničí. Okrem suvenírov so zameraním na jaskyniarstvo a ochranu prírody múzeum ponúka návštevníkom ním vydávané publikácie, rôzne typy jaskyniarskej výstroje a pomôcok vhodné aj pre inú činnosť v teréne, na turistiku a pod. Vo svojich stálych expozíciách ohláseným skupinám poskytuje odborný výklad. Pre záujemcov je k dispozícii aj široká škála videofilmov (ekológia, chránená príroda, jaskyniarstvo, životné prostredie a i.).

Expozícia Chránená príroda
v hlavnej budove dokumentuje prírodné bohatstvo, ktoré je v súlade so zákonom predmetom územnej a dru- hovej ochrany. Popri rôznorodých tvaroch sintrovej výplne jaskýň a systematike ich členenia sú jej súčasťou rastlinné a živočíšne spoločenstvá so svojimi reliktnými, endemickými a vzácnymi druhmi.

Expozícia Minerály - výskyt,
využívanie a ochrana sa zaoberá (okrem systematiky členenia minerálov s dôrazom na chránené druhy a kritériá ochrany) priemyselným využitím nerastov, najmä polo- drahokamových a drahokamových odrôd.

Otváracie hodiny:
IV. - X. pondelok - piatok 8,00 - 12,00 12,30 - 16,30
sobota - nedeľa 9,00 - 16,30
IX.-III. pondelok - piatok 8,00 - 12,00 12,30 - 16,30
sobota - nedeľa 9,00 - 12,00
Expozícia Kras a jaskyne Slovenska
v objekte na ulici 1. mája 18 predstavuje podmienky vývoja krasu, jeho typológiu, významné jas- kyne, ochranu krasovej krajiny a využívanie jaskýň človekom od

paleolitu až po súčasnosť a formovanie odborného záujmu o ne.

Otváracie hodiny:
IV. - X. pondelok - piatok 8,00 - 12,00 12,30 - 16,30
sobota - nedeľa
XI.- III.pondelok - piatok 8,00 - 12,00 12,30 - 16,30
sobota - nedeľa 9,00 - 12,00

Adresa/Kontakt
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
031 01 Liptovský Mikuláš, Školská 4
tel. 044/55220 61,55245 59 fax: 044/55143 81
e-mail: lalkovic@smopaj.sk
pobočky: ul. 1. mája č. 38 tel. 044/5514340, 044/5524558
ul. 1. mája č. 28 tel. 044/5514785
Košice, Zámočnícka 3 - tel. 055/6222120


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002