• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  2.99 € (90.08 Sk)
 • Prenájom áut

Podunajské múzeum - Komárno

Podunajské múzeum od svojho založenia roku 1886 až do konca druhej svetovej vojny rozvíjalo svoju činnosť v rámci muzeálnych a vzdelávacích spolkov. Najvýznamnejší bol Jókaiho vzdelávací a muzeálny spolok, ktorý pôsobil v roku 1911-1945. Od roku 1948 sídlilo v budove spolku Okresné múzeum v Komárne, roku 1949 premenované na Podunajské múzeum.

Múzeum odborne spracúva a sprístupňuje doklady o vývoji prírody a spoločnosti južnej časti Podunajskej nížiny a o vývoji maďarskej národnostnej kultúry v Slovenskej republike. Zbierkový fond múzea obsahuje 125 159 predmetov, časť zbierok sa prezentuje v šiestich stálych expozíciách. Vzácna je rímska zbierka, ktorá je zároveň najstaršou zbierkou múzea. Múzeum ročne usporadúva 10-12 výstav. Roku 1972 bol založený Krúžok priateľov múzea, ktorého členovia sú zapojení do akvizičnej činnosti múzea.

Budova, v ktorej je sídlo múzea, je kultúrnou pamiatkou (bývalý tzv. Kultúrny palác). Bola postavená roku 1913 podľa plánov architekta D. Hültla. Múzeum spravuje aj iné významné pamiatkové objekty: Zichyho palác, pravoslávny kostol, budovu na Palatínovej ul. č. 32 a rekonštruovanú baštu VI. vojenských opevnení.

Múzeum vo všetkých expozíciách poskytuje ohláseným skupinám lektorský výklad. Predaj pohľadníc, suvenírov a kópií zbierkových predmetov z rímskeho a avarského obdobia. Možnosť nakrúcania videokaziet v expozíciách za poplatok.

Vysunutá expozícia Podunajského múzea: Expozícia ľudovej architektúry a bývania Martovce

Expozícia Dejiny Komárna
a jeho okolia od praveku do roku 1848 má archeologickú, historickú a etnografickú časť. Archeologická časť prezentuje najbohatšie archeologické nálezy z Podunajska jednak z praveku a jednak z rímskeho obdobia, kedy si Rimania zakladali na brehu Dunaja vojenské tábory. V samostatnej miestnosti sú početné pamiatky rímskeho provincionálneho umenia (keramika terra sigillata, hlinené kahance, sklenené nádoby, bronzové spony a drobná plastika z rímskeho vojenského tábora Celemantia pri dnešnej obci Iža. Sú tu aj bohaté a významné nálezy z avarského pohrebiska z územia mesta Komárno. Historická časť epozície prostredníctvom pracovných nástrojov, zbraní, mincí a vedút Komárna dokumentuje život mesta v stredoveku. Úlohu komárňanskej pevnosti v protitureckých vojnách dokumentujú v expozícii turecké zbrane, nádoby, mince, stavovské protihabsburské povstania zase kurucké zbrane. Rozvoj obchodu a remesiel v meste v 18. stor. dokumentujú výrobky miestnych remeselníkov a pamiatky miestneho cechovníctva. Historickú časť expozície uzatvárajú dokumenty k roku 1848-1849. V národopisnej časti sa dokumentujú typické vodné remeslá (mlynárstvo, rybárstvo, ryžovanie zlata) najmä nástrojmi, modelmi zariadení a pod.

Otváracie hodiny:
V. - X. utorok - nedeľa 10.00 - 17.00
XI. - IV. utorok - sobota 9.00 - 16.00

V obrazárni múzea Umenie 18., 19. a začiatku 20. stor.

tvoria dva samostatné celky diela významných predstaviteľov maľby 19. stor. pochádzajúcich z tohto kraja - Arpáda Fesztyho a Endre Komáromi Kacza. Nájdeme tu aj diela so sakrálnou tématikou, napr. tabuľová maľba Madona s dieťaťom z obdobia okolo roku 1730 od neznámeho talianskeho autora. V záverečnej časti sú vystavené sakrálne platiky z 18.-19. stor.

Expozícia Komárno 1849-1945
predstavuje storočné obdobie novších dejín mesta. Sú tu dokumentované dôsledky historických udalostí, ktoré vo významnej miere zasiahli do vývoja mesta. Záver tvoria tri interiéry dokumentujúce úroveň bývania v medzivojnovom období.

Otváracie hodiny:
V. - X. utorok - nedeľa 9.00 - 16.00
XI. - IV. utorok - piatok 9.00 - 16.00

Pamätná výstava Móra Jókaiho a Franza Lehára
približuje návštevníkom život a tvorbu dvoch svetoznámych rodákov z Komárna, spisovateľa Móra Jókaiho a skladateľa Franza Lehára, a ich vzťah k mestu. Z exponátov zaujme písací stôl spisovateľa, jeho rukopisy i odev, v ktorom bol pochovaný bohatý kupec Domonkos, predobraz Jókaiho románu Zlatý človek.

Pamätná izba F. Lehára približuje návštevníkovi život i najúspešnejšie diela skladateľa. Plagáty a zábery z predstavení sú doplnené originálnymi vydaniami ich notového materiálu a kópiami rukopisov týchto diel.

Otváracie hodiny:
utorok  - nedeľa 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00
Expozícia sakrálnych pamiatok
v srbskom pravoslávnom chráme Presvätej Bohorodičky je umiestnená v barokovom kostole, ktorý postavili roku 1770 na mieste pravoslávneho kostola z konca 17. stor. srbskí utečenci pred Turkami. Ikonostas okrem starších prestolných ikon dopĺňajú barokové ikony neznámeho provincionálneho umelca. Pozornosť si zaslúžia aj bohato vyrezáváné stallá barokového umelca F. X. Seegena, určené pôvodne pre kamaldulský kláštor v Majku (Maďarsko), ktoré pravoslávna cirkevná obec získala po zrušení kláštora roku 1785. V expozícii je mnoho vzácnych exponátov, napr. cirkevné pečatidlo z roku 1511, neskorogotická kadideľnica a kalichy, evanjeliáre, cechová zástava z roku 1732.

Expozícia Rímske kamenosochárske pamiatky na Slovensku (rímske lapidárium) je inštalovaná v južnom rondeli jednej z bášt komárňanskej pevnosti. Pevnostný systém Komárna pozostávajúci z jedenástich bášt okolo komárňanskej pevnosti je ojedinelým súborom vojenských objektov na Slovensku a bol postavený v 19. stor. Je národnou kultúrnou pamiatkou. V expozícii sú vystavené kamenné artefakty (85 ks) prezentujúce kamenosochársku produkciu v Panónii od konca 1. až do začiatku 4. stor. Zbierka pozostáva z náhrobných kameňov, reliéfnych plastík, sarkofágov, portrétov, sôch a rozličných architektonických článkov vyrobených z jemnozrného pieskovca a travertínu. Najviac exponátov pochádza z lokalít bývalej Komárňanskej župy (Brigetio, Celemantia). Zbierka originálnych rímskych pamiatok je doplnená kópiami najvýznamnejších nálezov z rímskeho obdobia z územia celého Slovenska.

Otváracie hodiny:
V. - IX. utorok - nedeľa 10.00 - 17.00

Adresa/Kontakt
Podunajské múzeum
945 05 Komárno, Palatínova ul. 13
tel. 035 / 7731 476, 7730 919 fax: 035 / 7731 476


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 29.07.2002