Nitra - História/Kultúra

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Kultúrne zariadenia
Divadlo Andreja Bagara, Svätoplukovo nám. 1, tel.: 772 15 77
Domino – centrum voľného času, Štefánikova 63, tel.: 652 63 73
Matica slovenská miestny odbor, Dolnočermanská 737, tel.: 656 63 99
Ponitrianske osvetové stredisko, Fatranská 3, tel.: 653 15 44-6
Staré divadlo – Bábkové divadlo, 7. pešieho pluku 1, tel.: 652 50 03
Tanečné divadlo MYSTIC, Jurkovičova 24, tel.: 773 51 89
TEATRO TATRO, Farská 42,50, tel. 772 16 90

Tradičné podujatia
Májová divadelná Nitra – máj
Challenge day (športový deň) – máj
Musica sacra (festival sakrálnej hudby) – jún, júl
Kultúrne leto (Dni Nitranov, Cyrilometodské dni) – júl, august
Gorazdov močenok – júl, august
Agrokomplex – august
Divadelná Nitra – september
Palánok – september
Nitrianska jeseň – september, november, december
Vianoce v Nitre – decemberNasledovné informácie boli prevzaté zo stránok pána Petra Soukupa.

História Nitry
Nitra je najstaršie slovenské mesto, ktoré je písomne doložené. Zo severu ju ohraničuje pohorie Tríbeč, ktoré je súčasťou Karpát, s dominujúcim Zoborom / 588 m.n.m./ a z juhu severné výbežky Podunajskej nížiny. Mesto leží na oboch stranách rovnomennej rieky a jej zemepisná poloha je 48°15´ severnej zemepisnej šírky a 18°10´zemepisnej dĺžky. Priemerná ročná teplota sa blíži k 10 °C a priemerné zrážky sú okolo 550 - 600 mm.

"Jemu (Pribinovi) vysvätil niekdajší arcibiskup Adalram kostol za Dunajom  na jeho vlastnom majetku zvanom Nitrava."

Tieto slová sú najstaršou písomnou zmienkou mesta a vládcu z územia Slovenska. Nachádzajú sa v spise De Conversio Bagoarorum et Corantanorum - O obrátení Bavorov a Korutáncov, ktorý vznikol v roku 871. Zmienka sa však týka roku 828 (829).

Osídlenie
Prvé známky osídlenia z tejto lokality sú paleolitické, zo staršej doby kamennej, staré asi 30 000 rokov. Najstaršie známe etnikum sa tu vyskytovalo v 7. až 4. st. pr. n. l. a boli to kočovné skýtsko-trácke kmene. V 4. - 2. st. pr. n. l. sem prichádzali v niekoľkých vlnách Kelti. Tí už poznali hrnčiarstvo aj kováčstvo a ich spoločnosť už bola sociálne delená. V roku 60 pr. n. l. ich vytlačili Dákovia. V roku 6 n.l. prekročili Dunaj rímske légie. V polovici 1.st. tu vytvoril západogermánsky kmeň Kvádov kráľovstvo na čele s kráľom Vanniom. V 5. st. pri sťahovaní národov prišli s východu na naše územie prvé slovanské kmene a v 6. st. Avari.

Pôvod názvu Nitra
Najstarší názov mesta je Nitrava, ktorý bol neskôr skrátený na Nitra a je zrejme slovanského pôvodu. Existujú však i iné názory na pôvod názvu mesta:
1. Mesto i rieku pomenoval germánsky kmeň Kvádov v 1.-2. storočí
2. Z nemeckého slova Niederau - Nižná voda alebo Nižný háj

3. Slovanského pôvodu, podľa povrchových ložísk "nitra" t.j. liadku, síku a sanitry, ktoré sa nachádzali v okolí Nitry

Pôvod dvojitého kríža a vznik nitrianskeho erbu
V čase, keď mesto dostalo v roku 1248 výsady slobodného kráľovského mesta začalo aj používať svoj erb, ktorým sa stala obrnená ruka držiaca vlajku s ležiacim dvojitým (patriarchálnym) krížom.
Jeho korene však siahajú do raného stredoveku do Byzantskej ríše.

Prvýkrát sa dvojitý kríž objavuje na zlatých minciach byzantského cisára Theofila (829 - 842). Objavuje sa aj na minciach jeho syna Michala III (842 - 867), ktorý na žiadosť veľkomoravského panovníka Rastislava poslal na naše územie Cyrila a Metoda. Prostredníctvom nich sa dvojitý kríž dostal až k nám.

Po zániku Veľkej Moravy v novovznikajúcom Uhorskom Kráľovstve sa náznak dvojitého kríža objavuje na minciach prvého uhorského kráľa Štefana I (997 - 1038) a jednoznačný dvojitý kríž je na minciach nitrianskeho vojvodu Bela (1048 - 1060) a neskoršieho kráľa Bela I (1061 - 1063). Tieto mince sa razili v Nitre. V 12. storočí sa začali používať erby a mnohí uhorský panovníci mali v erbe dvojitý kríž. Mal ho aj Belo IV (1235 - 1271), ktorý podporoval rozvoj miest a udeloval aj právo používať kráľovský znak, teda dvojitý kríž.

Dvojitý kríž majú vo svojich erboch aj niektoré iné slovenské mestá, Topolčany, Žilina, Šurany, Zvolen atď, a vo všeobecnosti bol považovaný za symbol severného Uhorska, teda Slovenska.

Najstarší panovníci z nášho územia
Biatec - patril ku keltskému kmeňu Bojov, najstarší známy panovník z územia Slovenska, žil v pol. 1. st. pred naším letopočtom.
Vannius - kvádsky kráľ, panoval na území západného Slovenska v pol. 1. st. n. l.

Najstaršie nadkmeňové a štátne útvary našich predkov a ich spojenie s regiónom Nitry

Samova ríša - (623 - 658) franský kupec Samo zjednotil slovanské kmene na území dnešného juhozápadného Slovenska. Bola to silná ríša, ktorá odolávala i náporom Franskej ríše.

Nitrianske kniežatstvo - jeho počiatky nie sú známe a trvalo do roku 833, kedy jeho vládca, knieža Pribina, musel utiecť z Nitry pred Mojmírom. /pozri História /

Veľkomoravská ríša - (833 - 907), z čias VM máme písomne doložené tri sídla. Jedným z nich je Nitra ako Nitrawa, ďalej Devín ako Dowina a Bratislava ako Pressalauspurch. /pozri História /

Panónske (Blatnohradské) kniežatstvo - vzniklo po pridelení Panónie Ľudovítom Nemcom, kráľom Franskej ríše, Pribinovi, asi v roku 847. Vládli v ňom postupne Nitrania Pribina, jeho syn Koceľ a Chorvát Braslav.

História Nitry v dátumoch
828- Prvá písomná zmienka o Nitre (Nitrawa)v spise O obrátení Bavorov a Korutáncov (De Conversio Bagoarorum et Corantanorum). Opisuje sa v ňom, že knieža Pribina dal postaviť prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska pre svoju bavorskú manželku, hoci sám bol pohan. Kostol vysvätil salzburgský biskup Adalrám. Nitra bola v tom čase centrom kniežatstva.
833- Nitrianske kniežatstvo pripojené Mojmírom k Moravskému a vznikla
Veľkomoravská ríša. Mimochodom, názov Veľkomoravská ríša vznikol oveľa neskôr, až okolo roku 950 ho ako prvý použil byzantský cisár Konštantín Porfyrogenetos. Na území Nitry sa rozprestieralo niekoľko veľkomoravských hradísk a Nitra bola významným centrom ríše. Nitrianske kniežatstvo sa rozprestieralo takmer na celom území dnešného Slovenska okrem Zemplínu, ale patrilo mu aj územie dnešného severného Maďarska.
863- Knieža Rastislav požiadal byzantského cisára Michala III, aby mu poslal na Veľkú Moravu biskupa a učiteľov kresťanstva. Cisár mu poslal solúnskych rodákov Konštantína (Cyrila) a Metoda. Šírili v regióne kresťanstvo, vytvárali slovanskú vrstvu kňazov a zostavili staroslovienske písmo tzv. hlaholiku. Ďalej preložili náboženské spisy do staroslovienčiny a zaviedli staroslovienčinu ako štvrtý liturgický jazyk popri hebrejčine, latinčine a gréčtine. Je pravdepodobné, že pôsobili aj v Nitre. Neskôr boli vyhlásení za svätých.
880- Za vlády Svätopluka bolo v Nitre zriadené bulou Industria tuae pápeža Jánom VIII biskupstvo. Biskupom sa stal Wiching. Toto biskupstvo bolo prvé na území strednej a východnej Európy. Metod bol arcibiskupom veľkomoravským a panónskym. Možno už v tom čase bol postavený prvý kláštor na území Slovenska, benediktínsky, ktorý stál pod Zoborom, v areáli dnešného liečebného ústavu.
894- Po smrti Svätopluka v roku 894 vládol jeho starší syn Mojmír II a jemu bol podriadený mladší syn Svätopluk II v Nitre. Veľkú Moravu čoraz častejšie ohrozovali maďarské výboje a aj bratia medzi sebou bojovali o moc a nastáva pomaly úpadok Veľkej Moravy.
920- Staromaďarské posádky prenikli na územie Nitrianskeho kniežatstva a kontrolovali jeho značnú časť. V čase formovania Uhorského štátu Nitra však zostala sídlom údelného kniežaťa z rodu Arpádovcov, to znamená, že v Nitre vládol druhorodený syn z vládnucich Arpádovcov a Nitrianske kniežatstvo si udržovalo určitú samostatnosť v rámci Uhorského kráľovstva. Disponovalo vlastným vojskom a dokonca neskôr razilo aj vlastné mince, ktoré mali väčšiu hodnotu ako kráľovské.
1106- Toto trvalo až do roku 1106, keď Uhorskému kráľovi Kolomanovi začala prekážať relatívna nezávislosť Nitry a dal oslepiť Nitrianske knieža Almoša. Tým sa skončila existencia niekoľko storočí trvajúceho Nitrianskeho kniežatstva, kde postupne vládli rody Pribinovcov, Mojmírovcov a Arpádovcov.
1110- Kráľ Koloman obnovil v Nitre biskupstvo. Prvým biskupom sa stal Gerváz (Gervasius).
1241- Nitra ubránila hrad pred dobytím Tatármi.
1248- 2. septembra, kráľ Belo IV udelil Nitre výsady slobodného kráľovského mesta za to, že mu Nitra poskytla ochranu v čase protitatárskych bojov. V praxi to znamenalo , že mešťania si sami mohli zvoliť spomedzi seba richtára a 12 člennú správnu radu, ktorí spravovali ich záležitosti, riešili súdne spory, mohli usporiadavať raz týždenne trh, z ktorého poplatky išli mestu atď. Tieto výsady urýchlili v Nitre rozvoj obchodu i remesiel. Čo sa týka etnického zloženia, v Nitre žili prevažne Slováci a Maďari, ale aj nemecká a židovská menšina. Spolu to bolo asi 2 000 - 2 500 obyvateľov.
1288- Kráľ Ladislav IV daroval svoje kráľovské mesto Nitru biskupovi Paškovi za verné služby. Tým mesto stratilo niektoré zo svojich výsad a aj pozemky, ktoré pripadli biskupovi.
1313- Kráľ Karol Robert z Anjou ustanovil nitrianskych biskupov za dedičných hlavných županov za ich podporu pri bojoch o trón. V rukách biskupov sa tak sústredila celá cirkevná a svetská moc.
1317 - 1321- Hrad aj mesto dobyl a spustošil Matúš Čák Trenčiansky, ktorý vtedy vládol na značnom území.
1431- Hrad dobyli husiti.
15. storočie- Nitra sa uvádza stále ako slobodné kráľovské mesto. Richtár a 12 členná rada o každom rokovaní vydáva listinu opatrenú mestskou pečaťou. O výnosy z trhových poplatkov sa mesto delí s biskupom. Biskup vykonáva aj funkciu župana. Nitranski biskupi zväčša mali ešte aj funkciu uhorského kancelára a zdržovali sa často vo Viedni a v Nitre mali určeného zástupcu.
16. storočie- Na začiatku 16. storočia začali Uhorsko ohrozovať Turci a v polovici storočia sa dostali až po Dunaj. Odtiaľ robili výpady smerom na sever a Nitra sa stala dôležitým bodom protitureckej obrany. Boli preto nariadené práce na opevnení hradu.
17 storočie- Pre mesto malo význam obdobie biskupa Jána Telegdyho 1619 - 1644. V roku 1642 ukončil rozsiahlu prestavbu hradného chrámu a povolal do mesta františkánov, ktorí si postavili kláštor aj kostol v roku 1634 v Hornom meste. Po dobytí Nových Zámkov tureckými vojskami sa aj Nitra dostala do bezprostredného nebezpečenstva a v roku 1663 Turci zaútočili na Nitru. Nitrianska posádka však vydala bez boja hrad Turkom. Na jar 1664 cisárske vojsko dobylo Nitru späť.
1698- prišli do Nitry piaristi, ktorí tu otvorili gymnázium. Patrilo k najlepším v krajine a v roku 1702 si postavili kostol, ktorý patrí dodnes k typickým dominantám mesta.
1703- vypuklo protihabsburgské povstanie pod vedením Ferdinanda II Rákociho a po krátkom čase povstalci vládli na väčšine územia v roku 1704 po niekoľko týždňovom obliehaní sa zmocnili aj nitrianskeho hradu. Celé mesto bolo v ich rukách až do roku 1709, keď ho cisárske vojsko dobylo späť.
1711- Skončila sa vojna s Turkami i stavovské povstania a nastalo obdobie osvietenstva a rozsiahlych reforiem monarchie. Nitra bola po bojoch zničená a v meste sa v nasledujúcom období postavilo mnoho cenných stavieb v barokovom slohu.
1766- Vydláždenie ulíc mesta.
1777- Kráľovná Mária Terézia odňala nitrianskym biskupom hodnosť županov, ktorú odvtedy zastávali svetské osoby. Nitra bola dôležitým administratívnym a cirkevným centrom vtedajšieho Uhorska.
1848 - 1849- Revolučné udalosti, slovenské protimaďarské povstanie. Cisárske vojsko spolu so slovenskými dobrovoľníkmi porazilo maďarské. Po revolúcii nastalo administratívne zlúčenie Nitry s okolitými štvrťami / Párovce, Ďurková, Kapitulská/ a dosiahla tým 10 000 obyvateľov. Na čele mesta už nie je richtár, ale mešťanosta.
1863- Prvý finančný ústav v Nitre - Nitrianska sporiteľňa so základným kapitálom 140 000 zlatých.
1864- Začal fungovať parný mlyn na mieste dnešných mlynov, s dennou kapacitou 50 ton obilia.
1867- Rakúsko-maďarské vyrovnanie.
1876- Nitra železnične spojená so Šuranmi.
1890- Verejné plynové osvetlenie mesta.
1896- Začal fungovať nitriansky pivovar.
1900- Prvé kino v Nitre.
1901 - 1903- Ministerstvo spravodlivosti si dalo postaviť v Nitre reprezentačnú secesnú budovu súdu podľa projektu budapeštianskeho projektanta Štefana Kissa.
1915- Celé mesto elektrifikované.
1914 - 1918- 1.sv. vojna.
1918, 28. október- Vznik Československej republiky. Nitra sa stala piatym najväčším mestom Slovenska a naďalej zostala sídlom župy. V medzivojnovom období mala Nitra malý nárast obyvateľstva a pomerne veľkú nezamestnanosť, ale bola administratívnym a poľnohospodárskym centrom celého juhozápadného Slovenska. Najväčšími zamestnávateľmi v oblasti priemyslu bol parný mlyn, Ferenitka a sladovňa s pivovarom.
1930- V kine Palace premietnutý prvý celovečerný zvukový film na Slovensku.
1933- Celonárodné Pribinove oslavy pri príležitosti 1100. výročia postavenia prvého kresťanského kostola na území Slovenska. Oslavy vyvrcholili na známom pútnickom mieste na Kalvárii a zúčastnilo sa ich asi 300 000 ľudí.
1939, 14. marecVznik Slovenského štátu. Slovensko stratilo zo svojho územia na úkor Maďarska. Nová hranica viedla na juh od Nitry asi 15 km.
1945, 30. marec- Koniec II. svetovej vojny v Nitre. Škody spôsobené vojnou mestu presiahli 22 000 000 korún.
1946- Posledné slobodné voľby pred nástupom komunizmu. V Nitre zvíťazila Demokratická strana - 66 % hlasov pred KSS - 28 %.
1948- Po prevrate nástup komunistického režimu.Na okolí doporučujeme navštíviť