• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Štrbské Pleso

Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest osobitné postavenia medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. Sú to najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku.


Obsah


Stručné predstavenie
Indikované choroby
Metódy liečby


Stručné predstavenie


Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest  má osobitné postavenie medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. Kúpele Štrbské Pleso sú najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku. Ležia pri rovnomennom jazere glaciálneho pôvodu v nadmorskej výške 1351 m, v západnej časti slovenských veľhôr Vysokých Tatier, na morénovej terase južného úbočia hlavného tatranského masívu, ktorý dosahuje výšku 2600 m. Práve táto výhodná poloha s terapeuticky účinnou klímou podmienila vznik klimatických kúpeľov na Štrbskom Plese.

Klimatické kúpele na Štrbskom Plese tvorí komplex liečebných domov a moderných hotelov v ojedinelom vysokohorskom prostredí. Popri svojom prvoradom liečebnom význame je Štrbské Pleso aj vyhľadávaným strediskom letnej rekreácie a zimných športov.


Prírodné liečivé zdroje


Pri liečbe chronických ochorení dýchacích ciest a predovšetkým bronchiálnej astmy, sa osvedčili práve tie klimatické faktory, ktoré robia zo Štrbského Plesa jedny z najcennejších klimatických liečebných kúpeľov v Európe.

Najdôležitejším prírodným liečivým faktorom Štrbského Plesa je jeho terapeutický účinná vysokohorská klíma, podmienená geografickou polohou, nadmorskou výškou a chránenosťou pred západnými a severnými veternými prúdmi. Vysokohorská poloha nad vrstvou prachovej a dymovej atmosféry a rozsiahle porasty ihličnatých lesov zabezpečujú tu neobyčajnú sviežosť a čistotu vzduchu, bez prachu, chemických a iných dráždivých látok a baktérií v ovzduší.

S čistotou vzduchu súvisí vysoká intenzita slnečného a ultrafialového žiarenia, ktoré pôsobí na celý organizmus človeka, podporuje tvorbu vitamínu D a ďalších dôležitých fermentov. Otvorená poloha na juh a šírka obzoru umožňujú prístup slnečnému žiareniu cez celý deň. Priemerná ročná dĺžka slnečného svitu je 1800 hodín, v niektorých rokoch dosahuje hodnotu až 2000 hodín.

Pomerne vyrovnaná priemerná ročná teplota vzduchu + 3,6 °C s dennou amplitúdou 7,25°C bez extrémnych výkyvov priaznivo ovplyvňuje termoreguláciu, často narušenú pri mnohých chorobách. Liečebne významný pre kúpele je aj nižší parciálny tlak kyslíka, ktorý sa uplatňuje najmä pri regulácii dýchacích funkcií. Priemerný tlak vzduchu je 647,3 mm.

Priemerná vlhkosť vzduchu na Štrbskom Plese je 76%. Nižšia relatívna vlhkosť uľahčuje vykašlávanie hlienov z dýchacích ciest. Ročný priemer zrážok je 955 mm, snehová pokrývka dosahuje dva metre a trvá 6 mesiacov.

Popri temer absolútnej čistote vzduchu, dĺžke a intenzite slnečného a ultrafialového žiarenia treba z hľadiska liečby za významné počítať i niektoré ďalšie klimatické a meteorologické faktory, ktoré pozitívne vplývajú na ľudský organizmus. Je to napríklad vplyv atmosferickej elektriny a s ňou súvisiaca ionizácia vzduchu. mimoriadne úspechy pri liečbe pacientov s astmatickými chorobami sa na Štrbskom Plese  dosahujú aj vďaka týmto osobitným stavom ovzdušia. Pomery atmosferickej elektriny sú tu charakterizované malým počtom ťažkých iónov, pričom kladné ióny majú prevahu nad zápornými. Táto skutočnosť má priaznivý vplyv na určité vegetatívne funkcie a osviežuje organizmus.

Fyziologické účinky vysokohorskej klímy pôsobia stimulujúco na ľudský organizmus, pričom je dôležité, že tento vplyv je nenásilný a uplatňuje sa počas celého liečebného pobytu. Tak nastáva pozvoľné preladenie a otuženie organizmu, čo má veľký význam práve pri chronických chorobách dýchacích ciest.

Všetky priaznivé klimatické prvky uplatňujú svoj vplyv, znásobený ešte aj krásami horského okolia, prostredníctvom vegetatívneho nervového systému a endokrinného aparátu na celú telesnú sústavu. Pritom nastáva oživenie všetkých funkcií ľudského organizmu.

Účelne a cieľavedome zladenými kombináciami klimatoterapie a a pri použití fyzikálnej medicíny, dýchacích cvičení, inhalácií a medikamentóznej terapie sa účinok liečivej klímy môže ešte potenciovať alebo tlmiť.


Indikované choroby


Priaznivé pôsobenie klimatických faktorov Štrbského Plesa na ľudský organizmus, usmernené modernou lekárskou vedou a praxou a doplnené účinnou medikamentóznou liečbou, sa využíva na liečbu pacientov s niektorými alergickými ochoreniami a nešpecifickými chorobami chronických dýchacích ciest.

Klimatické kúpele na Štrbskom Plese sú veľmi úzko špecializované. Hlavnou indikáciou pre vysokohorskú klimatickú liečbu je prieduškový záduch – bronchiálna astma. Ďalej sú indikované chronické zápaly priedušiek a alergické nádchy ťažšieho stupňa. Je tu špecializovaná aj detská klimatická liečebňa indikovaná na liečbu detí od 13 do 15 rokov, trpiacich na bronchiálnu astmu, ak sa pacient doteraz bezvýsledne liečil v iných liečebňach.

Na kúpeľnú liečbu sa neprijímajú pacienti, ktorí sústavne a silno fajčia a fajčenia sa nemienia vzdať. Ďalej pacienti so stavmi status asthmaticus, s akútnymi stavmi a vzplanutiami chorobného procesu (zápalového pôvodu), pacienti so zjavnou nedostatočnosťou obehových a dýchacích funkcií, ako aj pacienti s ochabnutou termoregulačnou činnosťou, s reumatickými afekciami a neuralgiami.


Metódy liečby


Na Štrbskom Plese liečba indikovaných chorôb sa opiera o priaznivé pôsobenie vysokohorskej klímy na organizmus a telesnú sústavu pacienta prostredníctvom vegetatívneho nervového systému a endokrinného aparátu. Základnou liečbou v teréne a liečebným telocvikom. Podľa povahy ochorenia a potrieb pacienta sa vzhľadom na jeho celkový zdravotný stav ordinuje medikamentózna liečba, prípadne inhalácia a fyzikálna liečba. Základnú klimatickú liečbu a ostatné pomocné terapie účelne doplňuje systém diétneho stravovania.

Tip: Kúpele Tatry

Podrobné odborné a všestranné vyšetrenia s presným určením diagnózy sú podkladom na zostavenie individuálneho liečebného plánu každého pacienta. Aby klimatická liečba bola dostatočne účinná a aby sa mohli prejaviť pozitívne výsledky, musí byť dostatočne dlhá, pretože aklimatizácia organizmu prebieha vo vlnovitých fázach a v treťom týždni liečby nastáva negatívna fáza. Liečebný pobyt musí byť preto najmenej štvortýždňový. Kratší liečebný pobyt neprináša želateľný úspech.

Odborní a erudovaní lekári majú k dispozícii potrebné diagnostické a terapeutické prístroje a špeciálne liečebné zariadenia, diagnostické  laboratórium a röntgenologické pracovisko.

Liečebné pôsobenie klimatických faktorov Štrbského Plesa na ľudský organizmus, umocnené modernou lekárskou vedou a praxou, komplexnosť a vysoká medicínska úroveň liečby zaraďujú Štrbské Pleso medzi niekoľko najvýznamnejších klimatických miest na liečbu pacientov s astmatickými chorobami na svete.

Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 19.07.2002