• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Gemerské múzeum – Rimavská Sobota

Gemerské múzeum (GM) patrí medzi regionálne múzejné inštitúcie. Zameriava sa na dokumentáciu prírody a spoločnosti gemerského regiónu. Patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Vzniklo r. 1882 po umeleckoarcheologickej výstave, ktorej organizátori zriadili Gemersko-malohontiansky muzeálny spolok a položili základy budúceho župného múzea. Sídlom múzea počnúc vznikom až do roku 1910, bol župný dom na Hlavnom námestí. Od r. 1910 sídli GM v klasicistickej budove bývalých kasární z polovice 19. stor. V súčasnosti GM eviduje 82 864 zbierkových predmetov, pričom najpočetnejšie sú zastúpené historické zbierky, početný je aj archeologický a etnografický fond. Súčasťou zbierok je historická knižnica, s 32 730 knižnými jednotkami. Históriu umenia prezentuje 1 534 výtvarných diel. Menej početné sú prírodovedné zbierky. Najcennejšími celkami historickej zbierky sú cechové artefakty zo 16.- 19. stor., kovová industria doby bronzovej, pamiatky z eneolitu s antropomorfnými urnami a s vyobrazením neznámich božstiev zo zač. 2. tisícročia pred n.l., súbor ľudovej keramiky z obdobia 17. - 20. stor. reprezentujúci viac než 30 hrnčiarskych lokalít z Gemera a portrétna tvorba z 18. - 20. stor.

Vlastivedná expozícia GM
sa člení na dva prírodovedné a ďaľšie chronologicky usporiadané celky prezentujúce historický vývoj územia okresu.

Geologická časť expozície predstavuje tektonický vývoj, geologické pomery a nerastné bohatstvo regiónu. Osobitný panel je venovaný speleológii. Biológiu regiónu reprezentujú biotopy podľa geografického členenia. Pozoruhodné sú ukážky chránenej fauny (krakľa belasá, hlucháň) a poľovnej zveri. Cenný je herbár spoluzakladateľa múzea a jeho prvého riaditeľa Jánosa Fábryho.

Archeologická časť
sprístupňuje pamiatky z praveku a včasnej doby dejinnej. Osobitná časť je venovaná bronzovej industrii a dvom dominantným kultúram mladšej a neskorej dobe bronzovej (pilinská a kyjatická kultúra).

Historická časť
sa začína vznikom Veľkomoravskej ríše, pokračuje obdobím začlenenia územia do uhorského kráľovstva, dokumentuje boje s bratríkmi a s Turkami a vývoj remesiel v 18. - 19.stor. Niekoľkými artefaktami sú zastúpené keramické a železiarske manufaktúry. Expozíciu završujú pamiatky na meruôsme roky. Expozícia je doplnená múmiou a sarkofágom ženy z Abusír el-Meleku (Egypt).

V národopisnej časti
sa prezentuje tradičná ľudová kultúra Gemera a Malohontu, členená tematicky na poľnohospodárstvo, pastierstvo, baníctvo, železiarstvo a ľudový a bytový textil. Najpočetnejšie je zastúpená remeselná výroba s orientáciou na hotové výrobky ľudového hrnčiarstva z 18. - 19. stor. ako špecifického fenoménu regiónu. Pozornosť upútajú tabačnice v podobe hlinených medvedíkov, nástrešníky - firemné tabule či rozmerné hrnce z 19. stor.

V galérii sú vystavené olejomaľby z obdobia od konca 17. stor. po začiatok 20. stor. Pozornosť si zasluhuje obraz Náboženské nepokoje v Rimavskej Sobote r. 1769 (veduta s topografickou schémou mesta).

V samostatnej expozícii ECCE HOMO. István Dúdor (1949-1987) sú vystavené ukážky tvorby umelca z Gemera, v ktorej sa spája vplyv jeho pražského výtvarného školenia so silným vzťahom ku rodnému kraju.

Lektorské služby vo všetkých expozíciách a na požiadanie aj na výstavných podujatiach. Predaj suvenírov, sprievodca vlastivednou expozíciou, pohľadnice, erby miest a obcí Gemer-Malohontu (samolepky), plakety a početné katalógy vlastných aj prevzatých výstav.

Otváracie hodiny:
III. - X. pondelok - piatok 8.00 - 16.00
sobota - nedeľa 8.00 - 16.00
XI. - II. pondelok - piatok 8.00 - 16.00
Adresa/Kontakt
Gemersko-malohontské múzeum
979 01 Rimavská Sobota, Nám. M.Tompu 24
tel. 047/5622 944 fax. 047/5632 730


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002