• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  7.32 € (220.52 Sk)
 • Prenájom áut

Galéria umelcov Spiša – Spišská Nová Ves

Galéria umelcov Spiša vznikla r. 1987. Zameriava sa na zhromažďovanie, dokumentáciu, spracovanie a kultúrno-výchovné využívanie výtvarných diel so vzťahom k Slovensku, s osobitným zreteľom na región Spiša.

Zbierkový fond galérie tvoria prevažne diela regionálnych autorov od druhej polovice 19. stor. po súčasnosť (maľba, plastika, grafika a fotografia).

Vedeckovýskumná a výstavná činnosť sa orientuje predovšetkým na súčasnú tvorbu regionálnych umelcov, na súčasnú slovenskú fotografiu a insitné umenie.

Galéria umelcov Spiša sídli v pamiatkovo chránenom objekte, renesančnej budove z druhej polovice 16. stor. s množstvom zaujímavých architektonických detailov. R. 1726 bola budova barokovo prefasádovaná a na prelome 18. a 19. stor. sa v zadnom trakte a na poschodí uskutočnili menšie stavebno-technické úpravy v klasicistickom slohu.

Expozícia umelci Spiša
predstavuje diela regionálnych umelcov druhej polovice 19. a 20. storočia po súčasnosť ako súčasť kontextu vývinu slovenského výtvarného života. Dôraz sa kladie na dielo J. Hanulu, F. Katonu, A. Baču, A. Borútha, E. Rákošiho, J. Majkuta. J. Fabiniho, Š. Cpina a súčasných autorov spojených svojim pôvodom, pôsobením a tvorbou so Spišom. Na ploche 450 m2 je inštalovaných okolo 120 diel. Expozícia sa dopĺňa ďaľšími získanými dielami.

Stála výstava Jozefa Hanulu
otvorená r. 1994, sa nachádza vo vedľajšom rekonštruovanom dome. Približuje dielo umelca, ktorý je popredným predstaviteľom realistickej maľby na Slovensku na konci 19. stor. Vidiecka tématika dostala v Hanulovej interpretácii výraznú symboliku, ktorá sa v čase vzniku obrazov spájala s ťažkým údelom Slovákov.

Okrem stálych expozícií má galéria výstavné sály pre variabilnú činnosť (10-12 výstav našich a zahraničných autorov za rok). V budove galérie sa nachádza koncertná miestnosť, verejnosti prístupná knižnica s čitárňou, priestory v suteréne, určené na klubovú a prednáškovú činnosť s príslušným audiovizuálnym vybavením, a predajňa katalógov, suvenírov a umeleckých diel.

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 8.30 - 17.00
sobota - nedeľa 8.00 - 12.00


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002