• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  2.47 € (74.41 Sk)
 • Prenájom áut

Galéria Júliusa Jakobyho - Košice

Galéria Júliusa Jakobyho vznikla roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria (v r.1960-1991 pôsobila pod názvom Východoslovenská galéria). Hlavným zberateľským programom galérie je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne. V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehľad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.

Sídlom galérie od roku 1992 je bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského staviteľa J. Langera roku 1779 v barokovo- klasicistickom štýle. V roku 1888-1889 jej prednú časť upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Na poschodí je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých ich miest a obcí. V zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.

V centre mesta, neďaleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol koncom 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akad. mal. J. Bencúr.

Študovňa umeleckej literatúry sprístupňuje verejnosti knižničný fond, ktorý tvorí okrem umenovednej literatúry (5 200 zv.), domácich a zahraničných časopisov z rôznych odborov umenia i zbierka takmer 5 000 katalógov výstav výtvarného umenia (aj zahraničných).

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 9,00 - 17,00

Súčasťou služieb v hlavnej budove je premietanie videosnímkov o výtvarnom umení a celovečerných filmov v Kine Galéria.

V priestoroch na Hlavnej ul. 27 je otvorené Espresso Galéria.

Otváracie hodiny:
pondelok - sobota 10,00 - 18,00
nedeľa 10,00 - 14,00
Na prízemí galerijnej budovy na Alžbetinej ulici 22 je umiestnený

Salón Rembrandt - predajňa diel súčasného i staršieho umenia. Tu sa usporadúvajú i predajné autorské výstavy.

Expozícia Maľba 19. stor. na východnom Slovensku
predstavuje v prehľade tvorbu umelcov, ktorých život a tvorba sú späté s týmto regiónom. V expozícii sú napr. diela J. Caucika, J. Rombauera, K. Tibelyho, F. a V. Klimkovičovcov, J. J. Stundera, A. Stadlera, J. Bencúra, L. Medňánského, L. Horovitza a končí sa prehľadom tvorby Ľ. Čordáka a E. Halása-Hradila, ktorí tvoria prechod k expozícii umenia 20. stor.

Expozícia Július Jakoby prezentuje maliarsku tvorbu jedného z najvýznamnejších tvorcov slovenskej maľby 20. stor. Vystavené diela dokumentujú Jakobyho maliarsky vývoj od počiatkov tvorby na konci 20.rokov až po jej uzavretie v 80. rokoch.

Expozícia Slovenská grafika v zbierkach Galérie Júliusa Jakobyho ponúka výber zo slovenskej grafiky 2. pol. 20. stor. v širokom generačnom rozpätí od Ľ. Fullu, V. Hložníka, E. Zmetáka cez A. Brunovského, Roku Filu, O. Dubaya, A. Barčíka, V. Gergeľovú, A. Eckerdta, V. Gažoviča, T. Gálla, M. Dobeša, J. Jankoviča po vekovo mladších - D. Kállaya, K. Štanclovú, J. Haščáka, M. Dúbravca, M. Minaroviča.

Otváracie hodiny:
utorok  - sobota 10,00 - 18,00
nedeľa 10,00 - 14,00

Expozícia Staré umenie v zbierkach Galérie Júliusa Jakobyho
predstavuje diela od stredoveku po koniec 19. stor. Stredoveké umenie je prezentované okrem iného dvomi tabuľovými maľbami zemplínskej proveniencie. V barokovom umení, predstavenom v širšom zábere, dominuje kolekcia olejomalieb Jána Lukáša Krackera. Najviac pozornosti je venované umeniu 19. stor. Slovenské portrétne maliarstvo reprezentujú práce Petra Michala Bohúňa, krajinomaľbu diela Jána Jakuba Mullera, Ľudovíta Čordáka a Ladislava Medňanského.

Otváracie hodiny:
utorok  - sobota 10,00 - 18,00
nedeľa 10,00 - 14,00

Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera vzniklo roku 1993. Zbierky múzea tvorí dar majstra Vojtecha Löfflera a jeho manželky Kláry mestu Košice, časti Košice - Staré mesto.

Stála expozícia predstavuje sochársku tvorbu Vojtecha Löfflera, jeho ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarníkov, pre ktorých boli Košice rodiskom i osudom alebo miestom dočasného pobytu /Halász-Hradil, Čordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Šipoš, Feld, Jakoby, Collinásy, Oravecz, Nemčík, Čemický, Eckerdt a i./, ako aj zbierku ľudovej keramiky a hrnčiarstva.

Múzeum pripravuje výstavy z tvorby mladých výtvarníkov v oblasti nefiguratívneho výtvarného prejavu.

V prietoroch múzea sa pravidelne konajú komorné koncerty vážnej a umelckého slova.

Múzeum poskytuje lektorský výklad, predaj propagačného materiálu, katalógov a kópií diel Vojtecha Löfflera.

Otváracie hodiny:
utorok  - sobota 10,00 - 18,00
nedeľa 10,00 - 17,00
V piatok dopoludnia bezplatný vstup.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 29.07.2002