Česko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Štát ležiaci v Strednej Európe vznikol po 1.svetovej vojne v roku 1918 po niekoľkostoročnej nadvláde Habsburgovcov ako Československo, do ktorého bolo začlenené Slovensko i Zakarpatská Ukrajina. Po 2. svetovej vojne sa stalo federatívnou republikou pozostávajúcou z dvoch republík, Zakarpatská Ukrajina bola pričlenená k Sovietskemu zväzu. V roku 1993 vznikla samostatná Česká republika. Väčšia časť krajiny patrí k Českému masívu, ktoré patrí medzi najstaršie stavebné jadrá Európy. Na jeho okraji sú pohoria Krušné hory, Český les, Šumava a v jeho vnútornej časti Českomoravská vrchovina. Do východnej časti územia zasahujú hrebene vrásových pohorí, patriacich do sústavy Karpát.

Česká republika má bohaté zdroje nerastných surovín, v južnom predpolí Krušných hôr sú ložiská hnedého uhlia, v Ostravskej panve čierne uhlie a v okolí Karlovych Varov sa ťaží kaolinit. Tradície ťažkého priemyslu siahajú až do dôb Rakúsko-Uhorskej monarchie, Česko bolo „priemyselnou dielňou„ monarchie. Významné tradície má výroba skla a porcelánu, výroba ceruziek, textilný priemysel (spracovanie ľanu) a výroba nábytku. Hlavným odvetvím českého priemyslu je strojárenstvo (automobily, zariadenia pre huty, lokomotívy a poľnohospodárske stroje), ktorého základom je hutníctvo. V kontinentálnom podnebí sa vyvinulo poľnohospodárstvo na dobrej úrovni ( obilie, krmoviny, ovocinárstvo), ale nedokáže zabezpečiť pre obyvateľstvo potravinovú sebestačnosť. V panvách sa pestuje najmä pšenica, cukrová repa, zemiaky, chmeľ a sladovnícky jačmeň, na vysočinách najmä krmoviny. Lesy poskytujú dobré suroviny pre nábytkársky priemysel a výrobu ceruziek. Na liečivých prameňoch sú vybudované svetoznáme liečivé kúpele (Karlovy Vary, Mariánske Lázně, Františkovy Lázně), ktoré každoročne priťahujú množstvo návštevníkov.