• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Banícke múzeum - Rožňava

Iniciátorom založenia špecializovaného baníckeho a hutníckeho múzea Gemera bolo r. 1902 Boršodsko-gemerské oddelenie krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti. R. 1905 bola dokončená stavba budovy múzea a r. 1912 v nej sprístupnili prvú expozíciu baníctva, hutníctva a mineralógie. R. 1912 vzniklo aj rožňavské Mestské múzeum. Obidve inštitúcie sa spojili r. 1943. Po vojne bola múzejná činnosť obnovená až r. 1956 otvorením novej bansko-hutníckej expozície (prestavaná r. 1957). Múzeum postupne vybudovalo ďaľšie štyri stále expozície. Okrem toho sprístupnilo samostatnú časť bansko-hutníckej expozície - banské pracoviská.

Lektorské služby sa poskytujú podľa želania návštevníkov, múzeum zabezpečuje odborných sprievodcov po významných lokalitách na území okresu a premietanie filmov a videozáznamov pre verejnosť ako i predaj suvenírov a propagačných materiálov.

Banícke múzeum v Rožňave v rokoch 1983 - 1985 vydávalo svoj Zborník Baníckeho múzea. Od roku 1988 vydáva ročenku Múzejné noviny.

Vysunutá expozícia: Andrášiovská obrazáreň Krásnohorské Podhradie.

Otváracie hodiny:
III. - XI. utorok - sobota 9.00 - 17.00

Expozícia regionálnej histórie
sídli v budove, ktorá je výraznou pamiatkou na manufaktúrne obdobie v Rožňave. Vznikla r. 1782 postupnou prestavbou dvoch jednoposchodových garbiarskych domov a slúžila ako prevádzková časť Markovej kožiarskej manufaktúry (do r. 1925). Pre potreby múzea bola upravená a zrekonštruovaná v rokoch 1973-1977.

Banícke múzeum vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, dejín techniky, najmä baníctva a hutníctva, prírodných vied - geológie a mineralógie. V súčasnosti eviduje viac ako 46 tisíc kusov zbierkových predmetov.

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera

je umiestnená v pôvodnej účelovej budove postavenej pre potreby múzea r. 1905. Je to jednopodlažná stavba s bohato členenou fasádou s historizujúcimi prvkami. Baníckemu múzeu bola vrátená až r. 1956. V geologicko-mineralogickej časti zaujmú vzácne minerály z ložiskových oblastí Gemera (napríklad limonity z Rákošskej Bane či evansit z Nižnej Slanej).

V časti baníckej a hutníckej techniky získa návštevník ucelený obraz o vývoji týchto odborov najmä v gemerskom regióne. Medzi najhodnotnejšie exponáty patria stredoveké banícke ručné pracovné nástroje, drevené banské čerpadlo, vlečné koryto, elektrické vŕtacie stroje zo začiatku 20. stor., meracia a osvetľovacia technika. Časť expozície je venovaná školstvu, kultúre a sociálnemu postaveniu baníkov. Vystavené sú zástavy, ocenenia, ale i umelecké zobrazenia práce baníkov a hutníkov. Ucelenú samostatnú časť expozície tvoria Banské pracoviská v pivničných priestoroch budovy, kde môže návštevník získať konkrétnu predstavu o pracovných podmienkach a spôsobe práce baníka v podzemí. Približuje sa tu organizácia a technika banskej dopravy a spôsoby dobývania železnej rudy a magnezitu.

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí
je v budove postavenej v rokoch 1903 - 1904 ako tzv. Františkin útulok. Múzeum budovu získalo r. 1959. Do otvorenia prírodovednej expozície (1981) slúžila ako prevádzková budova. Expozícia je rozdelená na dve časti. Časť venovaná neživej prírode dokumentuje premeny geologickej tvárnosti Slovenského krasu ukážkami minerálov, hornín a skamenelín. Pozoruhodná je dokumentácia povrchových a podzemných krasových útvarov, najmä jaskyne Domica a Gombasek. Flóra a fauna v časti venovanej živej prírode je prezentované biotopovými spoločenstvami močaristých oblastí, poľnohospodársky obrábaných polí a intravilánu lesa, krasu a skalných stien.

Expozícia regionálnej histórie
sa tématicky viaže na región horného Gemera. Je koncipovaná ako otvorený depozitár. Nezvyčajný spôsob inštalácie vytvára podmienky na prezentáciu početných zbierok archeológie, národopisu, cechov, remesiel, ľudovej umeleckej tvorby.

Expozícia výtvarného umenia
je umiestená v budove, ktorej jadro pravdepodobne vzniklo už v 15. storočí, ale v 18. a 19. stor bola výrazne prestavaná. Expozícia bola sprístupnená r. 1989. V objekte sú inštalované krátkodobé výstavy maliarskych, sochárskych a grafických diel umelcov, prevažne rodákov z Rožňavy alebo z oblasti Gemera.

Adresa/Kontakt
Banícke múzeum
048 01 Rožňava, Šafárikova 31
tel. 058/7343710 fax: 058/73429 82


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002