Banská Bystrica - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Známe mesto Banská Bystrica sa rozprestiera na severe Zvolenskej kotliny v doline rieky Hron, kde do neho ústi potok Bystrica. Zo severu ju spestrujú až malebné Starohorské vrchy a na západe k nej siahajú Kremnické vrchy.

Najstaršie doklady o osídlení pochádzajú z neolitu. Našli sa tu zvyšky sídliska lužickej kultúry. Výhodná poloha na pohronskej obchodnej ceste a oddávna známa ťažba rúd v okolí umožnili rast sídla.. Medzi pôvodné slovenské obyvateľstvo sa prisťahovali nemeckí osadníci, baníci najmä po tatárskom vpáde. Kráľ Belo IV. v listine z roku 1255 udeľuje nemeckým prisťahovalcom právo ťažby zlata, striebra a iných kovov a súčasne mestu mestské výsady. Spočiatku sa v okolí viac ťažilo zlato a striebro a až od polovice 14. storočia meď, neskôr aj ortuť a olovo. V roku 1380 sa spojila Banská Bystrica s ostatnými stredoslovenskými banskými mestami, aby mohli spoločne riešiť problémy baníctva. Tak vznikol Zväz stredoslovenských banských miest, kde mala do konca 16. storočia vedúce postavenie. Život mesta nepoznačilo ani tak turecké nebezpečenstvo ako stavovské a iné povstania a nepokoje. Jedným z najväčších bolo ozbrojené povstanie baníkov v roku 1526. Práve ťažba, spracovanie a vývoz medi do Európy priniesli mestu značné príjmy. Na prelome 15. a 16. storočia dosiahla veľký rozmach počas pôsobenia Thurzovsko-fuggerovskej banskej spoločnosti, ktorú neskôr dostal erár. Postupne vývoz medi poklesával, najmä cez Antverpy, kde ju z trhu vytláčala lacnejšia meď zo Škandinávie. Ložiská medi sa vyčerpávali a posledné bane uzavreli v roku 1888. V 16. storočí nastal v meste rozmach remesiel a obchodu. Pôsobilo tu 50 cechov, najznámejšie boli súkennícky, modrotlačiarsky, klobučnícky, stolársky, zlatnícky, prachársky a i. Prvé manufaktúry vznikli v 18. storočí a po úpadku baníctva priniesli mestu hospodárske oživenie. V roku 1761 požiar zničil veľkú časť mesta, poškodil radnicu, hodinovú vežu, kostoly, meštianske domy, dokonca vo zvonici sa roztopilo 5 zvonov. Pre cirkev a mesto bolo významné zriadenie biskupstva v roku 1776. Koncom 18. storočia sa stalo sídlom Zvolenskej župy. Mesto sa postupne stalo jedným z centier slovenského národného života, školstva a kultúry. Ku koncu 2. svetovej vojny v roku 1944 počas Slovenského národného povstania bola jeho politickým, vojenským a administratívnym centrom. V meste vysielal Slobodný slovenský vysielač.

V Banskej Bystrici žilo a pôsobilo mnoho významných osobností. Narodil sa tu pedagóg a skladateľ Ján Francisci, maliar Karol Ľudovít Libay, spisovateľ Gustáv Zechenter Laskomerský, spisovateľ Pavol Kuzmány, hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý a i. Pôsobil tu polyhistor – veľká ozdoba Uhorska Matej Bel, prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyzes, spisovateľ a národovec Karol Kuzmány, pedagóg Martin Čulen, básnik Ján Botto, hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella, historik Emil Jurkovich, spisovatelia Terézia Vansová, Jozef Gregor Tajovský a i.

V regióne sa oplatí vidieť

Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Múzeum
Východiská: Ružomberok
Je spojená s jaskyňou Mieru, má niekoľko poschodí, z ktorých najnižšie je zaľadnené. Odporúča sa jej návšteva v máji – júni, kedy je ľadová výzdoba krajšia. Jaskyňa je veľmi stará. Prevádzkový okruh je 680 m dlhý.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou kvapľovou jaskyňou južnej časti Nízkych tatier, v Bystrianskom krase. Pozostáva z kľukatých chodieb v troch úrovniach. Má peknú voskovožltú výzdobu v podobe záclonovitých závesov. V súčasnosti je v jaskyni zriadené sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Prevádzkový okruh meria 650 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Brezno
Medzi kúpeľné miesta, indikačne zamerané na liečbu chorôb pohybových ústrojov, zaraďujú sa aj malé kúpele so starou tradíciou – Turčianske Teplice. Sú to jediné slovenské kúpele, v ktorých sa liečia aj pacienti s niektorými chorobami obličiek a močových ciest.
Téma: Kúpele
Východiská: Turčianske Teplice
Kostol v Porube je ukážkou stredovekého komplexu opevnenej vidieckej sakrálnej stavby s cintorínom.
Východiská: Prievidza